Smartplay International Inc.

Syarat Penggunaan Umum untuk Laman Web

Kemas kini Terakhir: 30 SEPTEMBER 2020

 1. PENGENALAN

Selamat datang ke laman web yang menghadap awam ("tapak web") Smartplay International Inc. (selepas ini"Syarikat, ""We, "Atau"Us"Dan istilah yang berkaitan"Setiap"). Sila baca Syarat Penggunaan Umum ini dengan teliti. Syarat Penggunaan Umum ini menetapkan syarat dan ketentuan yang mengikat secara hukum, dan mengatur Situs Web serta segala fitur, fungsi, aplikasi, kandungan, produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Kami di atau melalui Laman Web. Dengan mengakses atau menggunakan Laman web, bagi pihak anda dan syarikat anda, anda menerima dan bersetuju untuk terikat secara sah oleh Syarat Penggunaan Umum ini.

Dasar Privasi; Syarat Tambahan.  Terma Penggunaan Umum ini termasuk terma dan syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini serta Dasar Privasi Kami, yang terletak di Bidang tertentu Laman Web dan penawaran produk mungkin tertakluk kepada syarat dan syarat tambahan yang diposkan oleh Kami di Laman Web atau jika tersedia oleh Kami kepada anda, termasuk tanpa batasan Syarat dan Ketentuan Pembelian Online yang terletak di www.smartplay.com. Akses dan penggunaan laman web anda bergantung pada penerimaan terma dan syarat tambahan anda.

Perubahan pada Syarat Penggunaan Umum ini.  Kami berhak untuk mengubah Syarat Penggunaan Umum ini dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan akan berkesan apabila diposkan oleh Kami di Laman Web atau disediakan untuk anda. Akses dan penggunaan laman web anda setelah Kami mengubah Syarat Penggunaan Umum ini akan menandakan penerimaan anda terhadap syarat-syarat yang telah diubah. Tetaplah tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma Penggunaan Umum ini secara berkala untuk memastikan bahawa anda diperbaharui mengenai sebarang perubahan.

Menghubungi Kami.  Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai Terma Penggunaan Umum ini, atau sebarang soalan atau komen lain mengenai Laman Web, sila hubungi kami di info@smartplay.com.

 1. PENGGUNAAN LAMAN WEB

Kelayakan, Perwakilan.  Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web, anda mewakili dan menjamin bahawa: (a) anda telah membaca dan memahami, dan bersetuju untuk mematuhi dan terikat oleh Terma Penggunaan Umum ini; (b) apa-apa maklumat pendaftaran yang anda serahkan kepada Kami adalah, dan akan dikemas kini oleh anda untuk kekal, jujur, lengkap dan tepat; dan (c) akses dan penggunaan laman web anda tidak, dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai di bidang kuasa tempatan anda.

Pembelian Online.  Pelanggan aktif Syarikat boleh diberikan akses kepada ciri dan fungsi tertentu Laman Web kami untuk pembelian dalam talian ("Tapak E-Commerce”), Membolehkan pelanggan kami membeli produk Kami secara dalam talian, atau ciri dan fungsi lain. Setiap akaun masuk pelanggan hanya boleh digunakan oleh pekerja yang diberi kuasa yang ditetapkan oleh anda melalui pentadbir anda yang sah, dan tidak boleh dikongsi dengan individu atau entiti lain. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih, mengubah dan menjaga privasi nama pengguna dan kata laluan anda, dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memberitahu Syarikat dengan segera sekiranya anda mengesyaki adanya penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau akses ke nama pengguna atau kata laluan anda, atau jika nama pengguna atau kata laluan anda memerlukan perubahan. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kegagalan oleh anda untuk memberitahu kami atau sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibatnya atau penggunaan laman web lain yang tidak dibenarkan di bawah akaun anda. Semua pembelian produk dalam talian oleh pelanggan kami yang menggunakan Laman E-Dagang, selain ketentuan Syarat Penggunaan Umum ini, tertakluk kepada Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian yang terdapat di www.smartplay.com. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Penggunaan Umum ini bercanggah dengan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, peruntukan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian akan dikawal.

Aktiviti yang dibenarkan dan dilarang.  Anda boleh menggunakan kawasan awam Laman web untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Syarikat kami, dan tawaran Produk kami. Anda tidak boleh:

 • cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke atas akaun orang lain atau halaman pelanggan Syarikat di bawah Laman E-Commerce, atau mana-mana bidang swasta lain di Laman Web;
 • menggunakan Laman Web untuk pengiklanan, promosi atau tujuan komersil lain, kecuali dalam forum tersebut (jika ada) di mana aktiviti tersebut dibenarkan dengan nyata;
 • menghantar "surat sampah", "surat berantai", "skema piramid", "spam" atau surat atau komunikasi massa yang tidak diminta;
 • menggunakan cara automatik, termasuk tetapi tidak terhad kepada skrip, labah-labah, robot, crawler, atau alat perlombongan data, untuk menyiarkan kandungan atau memuat turun kandungan dari Laman Web;
 • terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mengganggu, mengurangkan kualiti, mengganggu prestasi, atau merosakkan fungsi Laman Web;
 • menyamar sebagai wakil Perusahaan atau pengguna Laman Web lain;
 • "Tangkai" atau sebaliknya mengganggu sesiapa, atau hubungi mana-mana pengguna yang tidak diminta secara khusus untuk dihubungi;
 • terlibat dalam atau mempromosikan aktiviti apa pun, atau menyiarkan atau menghantar kandungan apa pun, yang menyalahi undang-undang, mengancam, kasar, menyinggung perasaan, cabul, melecehkan, memfitnah, menipu, palsu, menyesatkan, tidak tepat, tidak selamat, menyerang privasi orang lain, atau membahayakan kanak-kanak di bawah umur dengan cara apa pun;
 • mempromosikan diskriminasi berdasarkan kaum, etnik, agama, jantina, orientasi seksual, kecacatan, umur atau status perkahwinan, atau kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu; atau
 • Melanggar, menyalahi undang-undang, atau melanggar hak cipta, tanda niaga, rahsia perdagangan, paten, atau harta intelek atau hak proprietari lain, hak privasi atau publisiti, atau hak lain pihak ketiga, atau melanggar mana-mana kewajipan atau kewajipan perundangan, fidusiari atau lain- .

Pertikaian Pengguna.  Kami menganjurkan anda untuk melaporkan penyalahgunaan Laman Web atau pelanggaran Syarat Penggunaan Umum oleh pengguna lain. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan pengguna lain di Laman Web. Kami berhak, tetapi tidak mempunyai kewajiban, untuk memantau kegiatan dan komunikasi di Laman Web, dan untuk mengambil tindakan di mana Kami menganggapnya sesuai, menurut budi bicara Kami.

Penamatan.  Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Laman Web dan Laman E-Commerce anda pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab, dan / atau mengambil tindakan lain, dengan atau tanpa memberi notis kepada anda, jika anda melanggar mana-mana peruntukan Terma Umum ini Penggunaan atau penggunaan Laman Web dan / atau Laman E-Perdagangan yang berkaitan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk digunakan.

Penanggungan rugi.  Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Syarikat, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, sekutu, pengganti, pemberi dan pembekal yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan tuntutan, tuntutan, tindakan, ganti rugi, liabiliti, kerugian, denda, denda , penghakiman, penghargaan, penyelesaian, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang berpatutan dan kos guaman) yang timbul daripada atau mengakibatkan keseluruhan atau sebahagian daripada pelanggaran Anda terhadap Syarat Umum Penggunaan ini, Syarat dan Ketentuan Pembelian Online, penyalahgunaan anda Laman Web dan / atau Laman E-Perdagangan yang berkaitan, atau pelanggaran sebenar atau dugaan mana-mana undang-undang yang terpakai atau hak orang atau entiti lain.

III. PAKAIAN KE LAMAN KETIGA

Laman web mungkin mengandungi pautan ke laman internet atau mudah alih yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Kami, termasuk ke laman web yang memaparkan syarikat, produk, perkhidmatan atau berita yang mungkin menarik atau ke halaman yang Kami jaga di YouTube, Facebook, Twitter atau laman media sosial lain . Penyertaan pautan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai jenis gabungan, penajaan, sokongan, atau persetujuan. Apabila anda mengakses laman web Internet atau mudah alih pihak ketiga, anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang terdapat di atau melalui Internet atau laman web pihak ketiga mana pun, atau untuk tindakan yang diambil oleh anda atau orang lain yang berkaitan dengannya.   

 1. HAK

Syarikat dan pembekalnya berhak atas semua hak, judul dan kepentingan dalam dan ke Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua produk, perkhidmatan, bahan, maklumat, dan penyusunan maklumat yang tersedia di atau melalui Laman Web, serta mana-mana dan semua domain dan sub-domain, reka bentuk, susun atur, grafik, kod pengaturcaraan dan "rupa dan nuansa" Laman web, hak cipta, tanda dagang, tanda perkhidmatan, dan pakaian perdagangan yang sesuai dengannya, semua muhibah yang timbul darinya, dan semua harta intelek dan hak milik dari sebarang sifat di seluruh dunia yang terkandung di dalamnya. Anda tidak boleh mengubah, memperbanyak, menyebarkan, menjual, atau membuat karya terbitan berdasarkan Laman Web, atau memposting apa pun dari Laman Web ke kumpulan berita, blog, senarai surat atau laman rangkaian sosial, tanpa persetujuan tertulis dari Kami terlebih dahulu.

Dari semasa ke semasa, anda mungkin memberi kami cadangan, komen, idea atau maklum balas lain untuk Laman Web atau produk, perkhidmatan atau maklumat yang ditampilkan di Laman Web (“Maklum Balas"). Anda mengakui dan bersetuju, bagi pihak anda dan syarikat anda, bahawa anda melepaskan semua hak dalam Maklum Balas tersebut, dan Syarikat itu, penggantinya dan pemegangnya bebas untuk menggunakan, mendedahkan dan sebaliknya mengkomersialkan dan memanfaatkan Maklum Balas tersebut tanpa sebarang dan semua tuntutan oleh atau kewajipan kewangan kepada anda atau hak milik, kerahsiaan atau sekatan lain dalam bentuk apa pun, termasuk tanpa batasan untuk tujuan mengembangkan penambahbaikan pada Laman web, produk dan perkhidmatan Syarikat.

 1. POLISI COPYRIGHT

Syarikat menghormati hak cipta pihak ketiga. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web untuk memposting, mengubah, menyebarkan, atau memperbanyak karya berhak cipta tanpa kebenaran atau untuk melanggar hak cipta pihak ketiga. Adalah menjadi kebijakan kami untuk menghentikan akaun pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta orang lain setelah menerima pemberitahuan yang tepat oleh pemilik hak cipta atau ejen sahnya. Sekiranya anda percaya bahawa karya berhak cipta anda telah diposkan atau digunakan di Laman Web dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan notis bertulis kepada Ejen Hak Cipta Kami (ditakrifkan di bawah) dengan maklumat berikut: (i) tandatangan fizikal atau elektronik orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta yang didakwa dilanggar; (ii) pengenalpastian karya berhak cipta (atau dalam kes beberapa karya, senarai perwakilan karya tersebut) yang didakwa telah dilanggar; (iii) pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar, dan lokasi bahan tersebut; (iv) alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda; (v) pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan (vi) pernyataan oleh anda, yang dibuat berdasarkan hukuman sumpah palsu, bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kepentingan hak cipta yang diduga dilanggar. "Ejen Hak Cipta" kami untuk pemberitahuan tuntutan tuntutan pelanggaran hak cipta dapat dihubungi melalui surat di: info@smartplay.com.   

 1. PENAFIAN

LAMAN WEB DAN LAMAN E-COMMERCE YANG DIBERIKAN DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA ADA TERSEDIA", DAN SEMUA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN LAMAN E-KOMERSI YANG BERSATU ADALAH "DI RISIKO SENDIRI." SYARIKAT TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN DARI SETIAP JENIS, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, MENGENAI LAMAN WEB DAN LAMAN E-DAGANG YANG BERKAITAN, ATAU PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN WEB DAN DIBENARKAN DENGAN YANG DITERUSKAN, DIPEROLEH DENGAN TERSEBUT DAN DITERUSKAN KEBERKESANAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERHAD, TAJUK, ATAU BUKAN PELANGGARAN. SYARIKAT TIDAK MENYAMPAIKAN ATAU MENJAMIN BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA DAN LAMAN E-KOMERSI YANG TERSEBUT TIDAK AKAN DILARANG ATAU BEBAS RALAT, ATAU APA-APA PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN WEB DAN SELAMAT DIBAWA, DIBAWA TEPAT, SELESAI, TERBARU, ATAU BEBAS DARI VIRUS, KOD BERBAHAYA, KESILAPAN TIPOGRAFI ATAU PENGUBAHAN OLEH PIHAK KETIGA.

SEMUA PEMBELIAN PELANGGAN MELALUI LAMAN E-PERKHIDMATAN ADALAH TERHADAP TERMA DAN SYARAT PELCHASE PELANGGAN ONLINE PELANGGAN TERHADAP KETENTUAN YANG DIKENALKAN MELALUI LAMAN WEB www.smartplay.com.

VII. BATASAN TANGGUNGJAWAB

DALAM TIADA PERISTIWA YANG HARUS DILAKUKAN ATAU PEMBEKALNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA LAIN UNTUK APA-APA LANGSUNG LANGSUNG, KEKERASAN, KHUSUS, INSIDENAL, CONTOH, PUNITIF, ATAU SIMILAR (TERMASUK TANPA BATASAN, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN YANG HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG, KEUNTUNGAN HILANG KEHILANGAN PECUNIARY LAIN) YANG TELAH BERKAITAN ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT PENGGUNAAN UMUM, LAMAN WEB ATAU PENGGUNAANNYA, LAMAN E-NEGERI ATAU GUNAKAN DI SANA, PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN WEB ATAU ASSOCIASI SETIAP KEPUTUSAN DIBUAT ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANDA DALAM MENGHORMATI KE ATAS, ATAU SETIAP PERISTIWA MAJEUR Paksa, TINDAKAN OLEH PENGGUNA ATAU PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA, ATAU KESELURUHAN LAIN DI LUAR KAWALAN YANG BERLAKU. PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB DI BAHAGIAN INI HENDAKLAH DILAKUKAN KEPADA LUAR BIASA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TENTANG BENTUK TINDAKAN, APABILA DALAM KONTRAK, PENYERTAAN (TERMASUK NEGLIGENSI), TANGGUNGAN KEKUATAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KECEDERAAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEBEBASAN, KEKOSONGAN, KEKOSONGAN, KEBEBASAN, KEKOSONGAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KECEDERAAN, KEBENARAN ATAU KEBENARAN KEROSAKAN SEPERTI. KELEBIHAN LEBIH DARI SATU TUNTUTAN ATAU SUIT TIDAK AKAN MENGELUARKAN BATASAN INI. BATASAN TANGGUNGJAWAB INI ADALAH SEBAHAGIAN PENTING DARI SYARAT PENGGUNAAN UMUM INI DAN SYARAT DAN SYARAT PEMBELIAN ONLINE, DAN HARUS TIDAK SAH DAN BERBALOI WALAUPUN JIKA ADA GANJARAN DIPERLUKAN GAGAL TUJUAN PENTINGNYA. NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN PENAFIAN JAMINAN TERTENTU ATAU JENIS KEROSAKAN, DAN SEBAGAI PENAFIAN TERSEBUT TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

VIII. PELBAGAI

Undang-undang yang mentadbir.  Laman web dihoskan dan dikendalikan di Amerika Syarikat. Syarat Penggunaan Umum ini dan hubungan antara anda dan Kami berkaitan dengan akses dan penggunaan Laman web anda, Laman E-Dagang yang berkaitan dan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian akan diatur oleh dan ditafsirkan untuk semua tujuan sesuai dengan undang-undang dari State of New Jersey, AS, tanpa memperhatikan konflik prinsip undang-undang yang memerlukan penerapan undang-undang dari bidang kuasa yang berbeza.

Bidang Kuasa dan Tempat.  Segala pertikaian, tindakan atau proses yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan Umum ini, Syarat dan Ketentuan Pembelian Dalam Talian, akses atau penggunaan laman web atau Laman E-Dagang yang berkaitan, atau produk, perkhidmatan, atau maklumat yang tersedia kepada anda melalui Laman Web, Laman E-Dagang dan Portal Jualan Dalam Talian akan dimulakan di mahkamah negeri St. Louis County, Missouri atau, jika ada bidang kuasa perkara yang betul dan eksklusif, Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur Missouri . Anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat pengadilan tersebut dan mengetepikan sebarang bantahan terhadapnya, termasuk tanpa batasan sebarang bantahan berdasarkan forum non conveniens; Walau bagaimanapun, dengan syarat, perkara yang disebut di atas tidak menghalang Kami daripada mendapatkan bantuan sementara atau kekal injunksi atau lain-lain bantuan yang adil terhadap anda atau memaksa kewajiban ganti rugi anda di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten.

Tugasan.  Anda tidak boleh menetapkan Syarat Penggunaan Umum atau Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian ini atau memberikan atau menyerahkan hak atau kewajipan apa pun di bawah Syarat Penggunaan Umum ini atau Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan tertulis dari Kami terlebih dahulu. Sebarang percubaan penugasan atau perwakilan akan terbatal dari awal dan tanpa kesan. Kami mungkin menetapkan Syarat Penggunaan Umum ini atau Syarat dan Ketentuan Pembelian Dalam Talian atau hak atau kewajipan apa pun di bawah Syarat Penggunaan Umum ini dan / atau Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Tertakluk kepada yang disebutkan di atas, Syarat Penggunaan Umum dan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan anda dan Kami, dan setiap waris, pentadbir, pengganti dan penerima tugas yang dibenarkan dan waris anda.

Penerima Pihak Ketiga. Tidak ada yang terkandung dalam Syarat Penggunaan Umum ini, yang tersurat atau tersirat, yang dimaksudkan atau ditafsirkan untuk memberikan hak atau penyelesaian kepada pihak ketiga apa pun di bawah atau oleh sebab Syarat Penggunaan Umum ini. Walau apa pun yang disebutkan di atas, penafian dan batasan tanggungjawab di bawah Syarat Penggunaan Umum ini akan meliputi Syarikat, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, sekutu, pengganti, penerima dan pembekal. Semua rujukan kepada Syarikat yang berkaitan dengannya dianggap merangkumi orang dan entiti tersebut sebagai benefisiari pihak ketiga yang berhak menerima semua faedah yang diberikan olehnya.

Pindaan; Pengecualian.  Sebarang pindaan oleh anda atau pengabaian oleh Kami mengenai Syarat Penggunaan Umum ini mesti dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil Syarikat yang diberi kuasa. Tidak ada ketetapan yang akan diketepikan oleh tindakan, peninggalan atau pengetahuan pihak. Sebarang pengabaian dalam satu kesempatan tidak akan menjadi pengabaian terhadap tugas atau pelanggaran lain atau berikutnya.

Kebolehasingan.  Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan Umum ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, peruntukan itu akan dipinda oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten untuk mencapai objektif peruntukan sedemikian yang paling mungkin di bawah undang-undang yang terpakai, atau dipotong daripada Terma Penggunaan Umum jika pindaan itu tidak mungkin, dan peruntukan yang selebihnya Syarat Penggunaan Umum ini akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

Pembinaan.  Keterangan dalam Syarat Penggunaan Umum ini hanya untuk tujuan rujukan dan tidak akan mempengaruhi makna atau tafsiran Syarat Penggunaan Umum ini. Istilah "termasuk" seperti yang digunakan di sini bermaksud "termasuk tanpa batasan." Istilah "di bawah ini", "di sini," "di sini" dan variasi serupa bermaksud Syarat Penggunaan Umum ini secara keseluruhan dan bukan bahagian tertentu.

Keseluruhan Perjanjian.  Terma Penggunaan Umum ini, termasuk Dasar Privasi, apa-apa terma tambahan yang dirujuk di sini, dan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, menetapkan keseluruhan perjanjian dari pihak-pihak berkenaan dengan perkara ini, dan menggantikan semua rundingan sebelumnya dan masa depan dan perjanjian, ditulis atau lisan.

 

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang Laman Web atau Syarat Penggunaan Umum ini, atau dapatkan sebarang soalan atau komen lain mengenai Terma dan Syarat Pembelian Online, sila hubungi kami melalui e-mel di info@smartplay.com.

 

UNTUK PENGGUNA PORTAL ASAL, LIHAT DASAR PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN YOUTUBE SINI