Smartplay International Inc.

Syarat Penggunaan Umum untuk Laman Web

Terakhir dikemaskini: 22 MAY 18

 1. PENGENALAN

Selamat datang ke laman web yang menghadap awam ("tapak web") Smartplay International Inc. (selepas ini"Syarikat, ""We, "Atau"Us"Dan istilah yang berkaitan"Setiap"). Sila baca Terma Penggunaan Umum dengan teliti. Terma Penggunaan Umum ini menetapkan terma dan syarat yang sah, dan mentadbir Laman Web serta ciri, fungsi, aplikasi, kandungan, produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Kami di atau melalui Laman Web. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, bagi pihak anda dan syarikat anda, anda menerima dan bersetuju untuk terikat secara sah oleh Syarat Penggunaan Umum ini.

Dasar Privasi; Syarat Tambahan. Terma Penggunaan Umum ini termasuk terma dan syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini serta Dasar Privasi Kami, yang terletak di Bidang tertentu Laman Web dan penawaran produk mungkin tertakluk kepada syarat dan syarat tambahan yang diposkan oleh Kami di Laman Web atau jika tersedia oleh Kami kepada anda, termasuk tanpa batasan Syarat dan Ketentuan Pembelian Online yang terletak di www.smartplay.com. Akses anda ke dan penggunaan Laman Web adalah dikhaskan apabila anda menerima terma dan syarat tambahan tersebut.

Perubahan pada Syarat Penggunaan Umum ini. Kami berhak untuk meminda Terma Penggunaan Umum ini dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan akan berkuatkuasa apabila diposkan oleh Kami di Laman Web atau jika tidak disediakan kepada anda. Akses anda dan penggunaan Laman Web selepas Kami telah mengubahsuai Terma Penggunaan Umum ini akan menandakan penerimaan anda terhadap terma yang dipinda. Ia tetap menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma Penggunaan Umum secara kerap untuk memastikan bahawa anda dikemaskini mengenai apa-apa perubahan.

Menghubungi Kami. Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai Terma Penggunaan Umum ini, atau sebarang soalan atau komen lain mengenai Laman Web, sila hubungi kami di info@smartplay.com.

 1. PENGGUNAAN LAMAN WEB

Kelayakan, Perwakilan. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web, anda mewakili dan menjamin bahawa: (a) anda telah membaca dan memahami, dan bersetuju untuk mematuhi dan terikat oleh Terma Penggunaan Umum ini; (b) apa-apa maklumat pendaftaran yang anda serahkan kepada Kami adalah, dan akan dikemas kini oleh anda untuk kekal, jujur, lengkap dan tepat; dan (c) akses dan penggunaan laman web anda tidak, dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai di bidang kuasa tempatan anda.

Pembelian Online. Pelanggan aktif Syarikat boleh diberikan akses kepada ciri dan fungsi tertentu Laman Web kami untuk pembelian dalam talian ("Tapak E-Commerce"), Membolehkan pelanggan kami membeli produk kami dalam talian, atau ciri dan fungsi lain. Setiap akaun log masuk pelanggan hanya boleh digunakan oleh pekerja yang diberi kuasa oleh anda melalui pentadbir yang diberi kuasa, dan tidak boleh dikongsi dengan mana-mana individu atau entiti lain. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih, mengubah dan mengekalkan privasi nama pengguna dan kata laluan anda, dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memberitahu Syarikat dengan serta-merta jika anda mengesyaki apa-apa penggunaan tanpa kebenaran akaun atau akses kepada nama pengguna atau kata laluan anda, atau jika nama pengguna atau kata laluan anda memerlukan perubahan. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan anda untuk memberitahu Kami atau untuk sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat daripada penggunaan laman web yang tidak sah di bawah akaun anda. Semua pembelian produk dalam talian oleh Pelanggan kami menggunakan Laman E-Commerce, sebagai tambahan kepada peruntukan Terma Penggunaan Umum ini, tertakluk kepada Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian yang terletak di www.smartplay.com. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Penggunaan Umum ini bercanggah dengan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, peruntukan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian akan dikawal.

Aktiviti yang dibenarkan dan dilarang. Anda boleh menggunakan kawasan awam Laman web untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Syarikat kami, dan tawaran Produk kami. Anda tidak boleh:

 • cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke atas akaun orang lain atau halaman pelanggan Syarikat di bawah Laman E-Commerce, atau mana-mana bidang swasta lain di Laman Web;
 • menggunakan Laman Web untuk pengiklanan, promosi atau tujuan komersil lain, kecuali dalam forum tersebut (jika ada) di mana aktiviti tersebut dibenarkan dengan nyata;
 • menghantar "surat sampah," "surat berantai," "skim piramid," "spam," atau mel atau komunikasi massa yang tidak diminta;
 • menggunakan cara automatik, termasuk tetapi tidak terhad kepada skrip, labah-labah, robot, crawler, atau alat perlombongan data, untuk menyiarkan kandungan atau memuat turun kandungan dari Laman Web;
 • terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mengganggu, mengurangkan kualiti, mengganggu prestasi, atau merosakkan fungsi Laman Web;
 • menyamar sebagai wakil Perusahaan atau pengguna Laman Web lain;
 • "Tangkai" atau sebaliknya mengganggu sesiapa, atau hubungi mana-mana pengguna yang tidak diminta secara khusus untuk dihubungi;
 • terlibat dalam atau mempromosikan apa-apa aktiviti, atau menyiarkan atau menghantar apa-apa kandungan, yang menyalahi undang-undang, mengancam, menyalahgunakan, menyerang, lucah, mengganggu, memfitnah, menipu, palsu, mengelirukan, tidak tepat, tidak selamat, menyerang privasi orang lain atau membahayakan kanak-kanak di dalam apa-apa cara;
 • mempromosikan diskriminasi berdasarkan kaum, etnik, agama, jantina, orientasi seksual, kecacatan, umur atau status perkahwinan, atau kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu; atau
 • Melanggar, menyalahi undang-undang, atau melanggar hak cipta, tanda niaga, rahsia perdagangan, paten, atau harta intelek atau hak proprietari lain, hak privasi atau publisiti, atau hak lain pihak ketiga, atau melanggar mana-mana kewajipan atau kewajipan perundangan, fidusiari atau lain- .

Pertikaian Pengguna. Kami menggalakkan anda melaporkan mana-mana penyalahgunaan Laman Web atau melanggar Syarat Penggunaan Umum oleh pengguna lain. Walau apa pun yang terdahulu, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan pengguna lain di Laman Web. Kami berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau aktiviti dan komunikasi di Laman Web, dan mengambil tindakan jika Kami menganggapnya sesuai, mengikut budi bicara Kami.

Penamatan. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Laman Web dan Laman E-Commerce anda pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab, dan / atau mengambil tindakan lain, dengan atau tanpa memberi notis kepada anda, jika anda melanggar mana-mana peruntukan Terma Umum ini Penggunaan atau penggunaan Laman Web dan / atau Laman E-Perdagangan yang berkaitan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk digunakan.

Penanggungan rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Syarikat, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, sekutu, pengganti, pemberi dan pembekal yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan tuntutan, tuntutan, tindakan, ganti rugi, liabiliti, kerugian, denda, denda , penghakiman, penghargaan, penyelesaian, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang berpatutan dan kos guaman) yang timbul daripada atau mengakibatkan keseluruhan atau sebahagian daripada pelanggaran Anda terhadap Syarat Umum Penggunaan ini, Syarat dan Ketentuan Pembelian Online, penyalahgunaan anda Laman Web dan / atau Laman E-Perdagangan yang berkaitan, atau pelanggaran sebenar atau dugaan mana-mana undang-undang yang terpakai atau hak orang atau entiti lain.

III. PAUTAN UNTUK SITUS PIHAK KETIGA

Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web Internet atau mudah alih yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Kami, termasuk laman web yang memaparkan syarikat, produk, perkhidmatan atau berita yang mungkin menarik atau ke halaman yang Kami mengekalkan di YouTube, Facebook, Twitter atau laman media sosial lain . Kemasukan pautan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai sebarang gabungan, penajaan, sokongan, atau kelulusan. Apabila anda mengakses tapak Internet atau tapak mudah alih pihak ketiga, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang tersedia di atau melalui mana-mana Internet pihak ketiga atau tapak mudah alih, atau untuk sebarang tindakan yang diambil oleh anda atau orang lain yang berkaitan dengannya.

 1. HAK

Syarikat dan pembekalnya mempunyai hak, hak milik dan kepentingan dalam dan ke Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua produk, perkhidmatan, bahan, maklumat, dan kompilasi maklumat yang tersedia di atau melalui Laman Web, dan juga mana-mana dan semua domain dan sub-domain, reka bentuk, susunatur, grafik, kod pengaturcaraan dan "melihat dan merasakan" Laman Web, hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan pakaian perdagangan yang berkaitan dengannya, semua muhibah yang timbul daripadanya, dan semua harta intelektual dan hak proprietari mana-mana sifat di seluruh dunia yang terkandung di dalamnya. Anda tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengedarkan, menjual, atau membuat karya terbitan berdasarkan Laman Web, atau menyiarkan sebarang kandungan dari Laman Web kepada kumpulan berita, blog, senarai mel atau laman rangkaian sosial tanpa kebenaran bertulis Kami terlebih dahulu.

Dari semasa ke semasa, anda boleh memberi Kami cadangan, ulasan, idea atau maklum balas lain untuk Laman Web atau produk, perkhidmatan atau maklumat yang dipaparkan di Laman Web ("Maklum Balas"). Anda mengakui dan bersetuju, bagi pihak anda sendiri dan syarikat anda, bahawa anda melepaskan semua hak dalam Maklum Balas tersebut dan Syarikat itu, pengganti dan penerimanya bebas untuk menggunakan, mendedahkan dan sebaliknya mengkomersialkan dan mengeksploitasi Maklum Balas tersebut tanpa sebarang tuntutan dan semua tuntutan oleh atau kewajipan kewangan kepada anda atau kerahsiaan, kerahsiaan atau sekatan lain dalam apa jua bentuk, termasuk tanpa batasan untuk tujuan membangunkan laman web, produk dan perkhidmatan Syarikat.

 1. POLISI COPYRIGHT

Syarikat menghormati hak cipta pihak ketiga. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web untuk menyiarkan, mengubah suai, mengedar, atau mengeluarkan semula sebarang karya berhak cipta tanpa kebenaran atau sebaliknya melanggar hak cipta pihak ketiga. Adalah menjadi dasar Kami untuk menamatkan akaun pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta orang lain apabila menerima pemberitahuan yang betul oleh pemilik hak cipta atau ejen undang-undangnya. Jika anda percaya bahawa karya berhak cipta anda telah diposkan atau digunakan di Laman Web dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan Pemberi Ejen Hak Cipta kami (ditakrifkan di bawah) dengan notis bertulis yang mengandungi maklumat berikut: (i) tandatangan fizikal atau elektronik orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta yang didakwa dilanggar; (ii) pengenalpastian karya berhak cipta (atau dalam hal kerja berganda, senarai wakil karya itu) yang didakwa telah dilanggar; (iii) pengenalpastian bahan yang dikatakan melanggar, dan lokasi bahan itu; (iv) alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda; (v) pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan tersebut dengan cara yang diadukan tidak diberi kuasa oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang; dan (vi) pernyataan oleh anda, yang dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta yang didakwa dilanggar. "Hak Cipta Ejen" kami untuk notis tuntutan pelanggaran hak cipta boleh dihubungi melalui pos di: info@smartplay.com.

 1. PENAFIAN

LAMAN WEB DAN BERSEKUTU LAMAN E-COMMERCE DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEPERTI TERSEDIA", DAN SEMUA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN BERSEKUTU LAMAN E-COMMERCE INI "RISIKO ANDA SENDIRI." SYARIKAT TIDAK PERWAKILAN ATAU JAMINAN APA-APA JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI LAMAN WEB LAMAN WEB DAN BERSIKUT E-PERKHIDMATAN, ATAU PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN PADA ATAU MELALUI LAMAN WEB DAN BERSAMA E-COMMERCE LAYANAN, DAN MENERBITKAN SEBARANG WARANTI KESELAMATAN, KESESUAIAN UNTUK TERTENTU TUJUAN, TAJUK, ATAU PELANGGARAN. SYARIKAT TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN BERSEKUTU LAMAN E-COMMERCE AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS ATAU PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT DISEDIAKAN ATAU MELALUI LAMAN WEB DAN BERSEKUTU LAMAN E-COMMERCE AKAN TRUE, TUMPAHAN, LENGKAP, UP-TO-TARIK, ATAU PERCUMA DARI VIRUS, KOD MALIKO, KESALAHAN TYPOGRAPHICAL ATAU PERUBAHAN OLEH PIHAK KETIGA.

SEMUA PEMBELIAN PELANGGAN MELALUI LAMAN E-PERKHIDMATAN ADALAH TERHADAP TERMA DAN SYARAT PELCHASE PELANGGAN ONLINE PELANGGAN TERHADAP KETENTUAN YANG DIKENALKAN MELALUI LAMAN WEB www.smartplay.com.

VII. HAD BAGI LIABILITI

DALAM APA JUA KEADAAN SYARIKAT ATAU PEMBEKAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA TIDAK LANGSUNG, TURUTAN, KHAS, SAMPINGAN, TELADAN, HUKUMAN ATAU KEROSAKAN YANG SAMA (TERMASUK TANPA HAD LOST PERNIAGAAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DATA, ATAU LAIN KERUGIAN KEWANGAN) YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT-SYARAT UMUM PENGGUNAAN, LAMAN WEB ATAU PENGGUNAAN DARIPADANYA, THE E-COMMERCE LAMAN ATAU PENGGUNAAN DARIPADANYA, PRODUK, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT DISEDIAKAN ATAU MELALUI LAMAN WEB ATAU LAMAN BERSEKUTU E-COMMERCE, SEBARANG KEPUTUSAN DIBUAT ATAU TINDAKAN DIAMBIL OLEH ANDA RELIANCE atasnya, ATAU MANA-MANA ​​ACARA FORCE MAJEURE, tindakan KETINGGALAN ATAU PENGGUNA ATAU PIHAK KETIGA, ATAU KEJADIAN LAIN DI LUAR KAWALAN MUNASABAH KAMI. HADIRAN LIABILITI DALAM BAHAGIAN INI AKAN MENGGUNAKAN SATU MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK BOLEH MENGENAI BORANG TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, PENYELESAIAN (TERMASUK NEGLIGENCE), LIABILITAS TANGGUNGAN, INDEMNITI ATAU SEBALIKNYA, DAN BELUM DIPERLUKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. PERISTIWA LEBIH DARIPADA SATU TUNTUTAN ATAU TIDAK AKAN MEMBUAT BATAS INI. INI HAD LIABILITI ADALAH BAHAGIAN PENTING INI TERMA PENGGUNAAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBELIAN ONLINE, DAN AKAN SAH DAN MENGIKAT WALAUPUN PEMULIHAN DIANGGAP GAGAL TUJUAN ITS. NEGARA-NEGARA TERTENTU TIDAK MENYEDIAKAN PENAFIAN WARANTI TERTENTU ATAU JENIS-KEROSAKAN KEROSAKAN, DAN PENAFIAN SESUAI TIDAK BOLEH APLIKASI KEPADA ANDA.

VIII. PELBAGAI

Undang-undang yang mentadbir. Laman web ini dihoskan dan dikendalikan di Amerika Syarikat. Terma Penggunaan Umum ini dan hubungan antara Anda dan Kami yang berkaitan dengan akses anda dan penggunaan Laman Web, Laman E-Commerce yang berkaitan dan Syarat dan Ketentuan Pembelian Online akan ditadbir dan ditafsirkan untuk semua tujuan sesuai dengan undang-undang Negeri New Jersey, AS, tanpa mengambil kira sebarang konflik prinsip-prinsip undang-undang yang memerlukan penerapan undang-undang bidang kuasa yang berbeza.

Bidang Kuasa dan Tempat. Apa-apa pertikaian, tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan Umum ini, Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, akses anda ke atau penggunaan Laman Web atau Tapak E-Perdagangan yang berkaitan atau produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan kepada anda melalui Laman Web, Laman E-Commerce dan Portal Jualan Dalam Talian akan dimulakan di mahkamah negeri St. Louis County, Missouri atau, jika bidang kuasa perkara yang betul dan eksklusif wujud, Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur Missouri . Anda dengan ini bersetuju untuk bidang kuasa peribadi eksklusif dan tempat mahkamah tersebut dan mengetepikan apa-apa bantahan terhadapnya, termasuk tanpa batasan apa-apa bantahan berdasarkan forum non conveniens; Walau bagaimanapun, dengan syarat, perkara yang disebut di atas tidak menghalang Kami daripada mendapatkan bantuan sementara atau kekal injunksi atau lain-lain bantuan yang adil terhadap anda atau memaksa kewajiban ganti rugi anda di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten.

Tugasan. Anda tidak boleh memperuntukkan Terma Penggunaan Umum atau Syarat dan Ketentuan Pembelian Online atau menyerahkan atau mewakilkan sebarang hak atau kewajiban di bawah Syarat Penggunaan Umum atau Syarat dan Ketentuan Pembelian Online secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. Sebarang tugasan atau perwakilan yang dicuba adalah batal dan tidak sah dari awal dan tanpa kesan. Kami mungkin memperuntukkan Terma Penggunaan Umum atau Terma dan Syarat Pembelian Online atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Terma Penggunaan Umum dan / atau Terma dan Syarat Pembelian Online, dengan atau tanpa notis kepada anda. Tertakluk kepada perkara di atas, Terma Penggunaan Umum dan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian ini akan mengikat dan memberi manfaat kepada anda dan Kami, dan setiap ahli waris, pentadbir, pengganti dan penerima yang dibenarkan.

Penerima Pihak Ketiga. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam Terma Penggunaan Umum ini, dinyatakan atau tersirat, dimaksudkan atau akan dianggap sebagai memberi pihak ketiga apa-apa hak atau remedi di bawah atau oleh sebab Syarat Penggunaan Umum ini. Walau apa pun yang disebut di atas, penafian dan batasan ke atas liabiliti di bawah Terma Penggunaan Umum ini akan meliputi Syarikat, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, ahli gabungan, pengganti, penerima dan pembekal. Semua rujukan kepada Syarikat yang berkaitan dengannya hendaklah dianggap termasuk orang dan entiti itu sebagai benefisiari pihak ketiga yang berhak menerima semua manfaat yang diberikan kepadanya.

Pindaan; Pengecualian. Sebarang pindaan oleh anda atau pengecualian oleh Kami dari Terma Penggunaan Umum ini mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil Syarikat yang diberi kuasa sepenuhnya. Tiada peruntukan yang boleh diketepikan oleh apa-apa perbuatan, peninggalan atau pengetahuan sesuatu pihak. Sebarang pengabaian pada satu masa tidak akan menjadi pengecualian daripada sebarang tugas atau pelanggaran yang lain atau berikutnya.

Kebolehasingan. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan Umum ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, peruntukan itu akan dipinda oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten untuk mencapai objektif peruntukan sedemikian yang paling mungkin di bawah undang-undang yang terpakai, atau dipotong daripada Terma Penggunaan Umum jika pindaan itu tidak mungkin, dan peruntukan yang selebihnya Syarat Penggunaan Umum ini akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

Pembinaan. Tajuk dalam Terma Penggunaan Umum ini adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan makna atau tafsiran Terma Penggunaan Umum ini. Istilah "termasuk" seperti yang digunakan di sini bermaksud "termasuk tanpa batasan." Terma "di bawah ini," "di sini," "di sini" dan variasi yang serupa bermaksud Syarat Umum Penggunaan secara keseluruhan dan bukan mana-mana bahagian tertentu.

Keseluruhan Perjanjian. Terma Penggunaan Umum ini, termasuk Dasar Privasi, apa-apa terma tambahan yang dirujuk di sini, dan Terma dan Syarat Pembelian Dalam Talian, menetapkan keseluruhan perjanjian dari pihak-pihak berkenaan dengan perkara ini, dan menggantikan semua rundingan sebelumnya dan masa depan dan perjanjian, ditulis atau lisan.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang Laman Web atau Syarat Penggunaan Umum ini, atau dapatkan sebarang soalan atau komen lain mengenai Terma dan Syarat Pembelian Online, sila hubungi kami melalui e-mel di info@smartplay.com.