24 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਜਾਂ / ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

 1. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
 2. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੂਲ
 3. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ
 4. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 5. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
 6. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ
 7. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 8. ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 9. ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ - ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ - ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾ - ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
ਬਾਲ - 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ.
ਅਸੀਂ / ਸਾਡਾ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾ) -

ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹਨ. ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ.
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.
 • ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.
 • ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 2. ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ / ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 3. ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ.
 4. ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 5. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
 6. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ' ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ.
 7. ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ' ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 8. ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ.
 9. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
 10. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਥਾਰਟੀ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ
 11. ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਾਮ, ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਆਦਿ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਨਤਕ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ.
 • ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ;
 • ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ / ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ *
 • ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ / ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਧਾਰ (ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ / ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (ਸਾਡੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ) ਭੇਜਣ ਲਈ;
 • ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ

ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ:

 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ;
 • ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
 • ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ HTTPS). ਅਸੀਂ anonymੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥੌਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਬੱਚੇ

ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸਟ ਫਾਇਲ ਹੈ. ਕੁਕੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 • ਜਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ - ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ - ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ.
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ - ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ - ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ .ੁਕਵੇਂ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ XXXX ਪਾਰਟੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ allaboutcookies.org.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Google ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੋਣ-ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਾ.

 

ਮੂਲ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਗੂਗਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਇਥੇ

ਆਪਣੇ ਯੂਟਿ dataਬ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਮੂਲ ਪੋਰਟਲ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. 

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ

http://www.ada.lt/
ada@ada.lt
+ 370 5 279 14 45

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
ਆਖਰੀ ਸੋਧ 9 / 30 / 2020 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.