ਸਮਾਰਟਪਲੇਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਕ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 30 ਸਤੰਬਰ 2020

 1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜਨਤਕ-ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ("ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ") ਸਮਾਰਟਪਲੇਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਕ. (ਅੱਗੇ"ਕੰਪਨੀ, ""We, "ਜਾਂ"Us"ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ"ਸਾਡਾ”). ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਾਰਜਾਂ, ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ; ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ www.smartplay.com. ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ.

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ.  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ info@smartplay.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 1. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ

ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ: (ਏ) ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ; (ਬੀ) ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ, ਸੱਚੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ.

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ("ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ”), ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ onlineਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਲੌਗਇਨ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. www.smartplay.com. ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:

 • ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ;
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ;
 • "ਜੰਕ ਮੇਲ," "ਚੇਨ ਲੈਟਰ," "ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ," "ਸਪੈਮ," ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਪੁੰਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ;
 • ਸਵੈਚਾਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਮੱਕੜੀ, ਰੋਬੋਟ, ਕ੍ਰਾਲਰ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੂਲਸ ਸਮੇਤ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ;
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ;
 • ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰਨਾ;
 • "ਡੰਡ" ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਝੂਠਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗਲਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ;
 • ਨਸਲ, ਨਸਲੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ
 • ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ, ਪੇਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ .

ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦ  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ.

ਸਮਾਪਤੀ  ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, , ਇਨਸਾਫ਼, ਅਵਾਰਡਾਂ, ਬੰਦੋਬਸਤ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ 'ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ.

III. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿ ,ਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ . ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.   

 1. PROPRIETARY RIGHTS

ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਡੋਮੇਨ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਲੇਆਉਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ "ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਮਹਿਸੂਸ", ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕਸ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਰੈੱਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿ newsਜ਼ ਸਮੂਹਾਂ, ਬਲਾੱਗਜ਼, ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਟਿਪਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (““ਸੁਝਾਅ“). ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ, ਗੁਪਤਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

 1. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ

ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ, ਸੋਧ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ (ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: (i) ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ; (ii) ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੂਚੀ) ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; (iii) ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ; (iv) ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ; (v) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ theੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ (vi) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ "ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ" ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:   

 1. ਬੇਦਾਅਵਾ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਉਪਲਬਧ” ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ “ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ, ਸਿਰਲੇਖ, ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਣਕਾਰੀ. ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਫਤ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ, ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲੀ.

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਕਰਤਾ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. www.smartplay.com.

VII. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿ ,ਟ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ, ਖਾਸ, ਅਨੌਖੇ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਲ ਡੈਮੇਜਸ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ), ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ, ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟੈਨਟ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਧਾਰਾਬੰਦੀ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸੂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ Pਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਨਿਰੰਤਰ ਸਟੇਟਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਲੇਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

VIII. ਮਿਸਲੈਨੀਅਸ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਨੂੰਨ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਅਤੇ Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਟੇਟ Newਫ ਨਿ New ਜਰਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ.  ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਅਤੇ Saਨਲਾਈਨ ਸੇਲਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸ ਕਾਉਂਟੀ, ਮਿਸੂਰੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ properੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿ Missਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ. . ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਫੋਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿ dutyਟੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ Purਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿ dutyਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ chaਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਰਸਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੁਰਦਗੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

ਸੋਧ; ਛੋਟ  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ.

Severability  ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਨਿਯੰਤਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ.

ਉਸਾਰੀ  ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਇਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ "ਸਮੇਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ." ਸ਼ਬਦ "ਹੇਠਾਂ," "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ," "ਇਸਦੇ ਨਾਲ" ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ.

ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ  ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ.

 

ਜੇਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ info@smartplay.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ..

 

ਮੂਲ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਯੂਟਿ OFਬ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਥੇ