Smartplay International Inc.

Ogólne warunki użytkowania witryny

Ostatnia aktualizacja: 22 MAY 18

 1. WPROWADZENIE

Witamy na stronie publicznej ("Strona internetowa") Smartplay International Inc. (zwane dalej"Firma""We"Lub"Us"I powiązany termin"Nasza"). Przeczytaj uważnie niniejsze Ogólne warunki użytkowania. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania określają prawnie wiążące warunki i regulują Witrynę, a także wszelkie funkcje, funkcjonalności, aplikacje, treści, produkty i usługi udostępnione przez nas w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, w imieniu własnym i swojej firmy, akceptujesz i zgadzasz się na prawne związanie niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania.

Polityka prywatności; Dodatkowe warunki. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania obejmują warunki określone w niniejszym dokumencie, a także naszą Politykę Prywatności, znajdującą się w niektórych obszarach Witryny, a oferty produktów mogą podlegać dodatkowym warunkom opublikowanym przez nas w Witrynie internetowej lub udostępnionym w inny sposób. przez nas do nas, w tym, bez ograniczeń, warunki zakupu online znajdujące się pod adresem www.smartplay.com. Dostęp i korzystanie z Witryny są uzależnione od akceptacji takich dodatkowych warunków.

Zmiany w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków użytkowania od czasu do czasu. Wszelkie zmiany będą obowiązywać, gdy zostaną opublikowane przez Us na Stronie Internetowej lub udostępnione w inny sposób. Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej po zmianie niniejszych ogólnych warunków użytkowania oznacza akceptację zmienionych warunków. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania niniejszych ogólnych warunków użytkowania, aby upewnić się, że są one aktualizowane w zakresie wszelkich zmian.

Kontakt z nami. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub innych pytań lub komentarzy dotyczących witryny, skontaktuj się z nami pod adresem info@smartplay.com.

 1. UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Kwalifikowalność, reprezentacje. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) przeczytałeś i zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Ogólnych warunków użytkowania i jesteś związany nimi; (b) wszelkie informacje rejestracyjne, które przesyłasz do nas, są i będą aktualizowane przez Ciebie, aby pozostały prawdziwe, kompletne i dokładne; oraz (c) twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej nie narusza żadnych obowiązujących praw lokalnie właściwej jurysdykcji ani ich nie będzie.

Zakupy online. Aktywnym klientom Spółki można zapewnić dostęp do pewnych funkcji i funkcjonalności naszej Witryny w celu dokonywania zakupów online ("Witryna e-commerce"), Umożliwiając naszym klientom zakup naszych produktów online lub innych funkcji i funkcji. Każde konto logowania klienta może być używane tylko przez upoważnionego pracownika wyznaczonego przez uprawnionego administratora i nie może być udostępniane innym osobom ani podmiotom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, zmianę i zachowanie prywatności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszystkie czynności wykonywane na jego koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę, jeśli podejrzewasz, że nieupoważnione korzystanie z Twojego konta lub dostęp do Twojej nazwy użytkownika lub hasła, lub gdy konieczna jest zmiana nazwy użytkownika lub hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie Użytkownika, aby poinformować nas lub za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tego powodu lub jakiekolwiek inne nieuprawnione korzystanie z Witryny pod swoim kontem. Wszystkie zakupy online produktów przez naszych klientów korzystających z witryny e-commerce, poza postanowieniami niniejszych ogólnych warunków użytkowania, podlegają warunkom zakupu online znajdującym się pod adresem www.smartplay.com. W przypadku sprzeczności któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania z jakimikolwiek postanowieniami Regulaminu zakupu online, będą miały wpływ postanowienia Regulaminu zakupów internetowych.

Dozwolone i zabronione działania. Możesz korzystać z publicznych obszarów witryny, aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i naszej ofercie produktów. Nie możesz:

 • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta innej osoby lub stron klienta Firmy w Witrynie e-commerce lub w innych prywatnych obszarach Witryny;
 • korzystać z Witryny w celach reklamowych, promocyjnych lub innych komercyjnych, z wyjątkiem tych forów (jeśli takie istnieją), w których takie działania są wyraźnie dozwolone;
 • przekazywać "śmieciowe wiadomości", "łańcuszki", "piramidy finansowe", "spam" lub inne niechciane masowe wysyłki lub wiadomości;
 • używać automatycznych środków, w tym, między innymi, skryptów, pająków, robotów, robotów indeksujących lub narzędzi do eksploracji danych, do publikowania treści lub pobierania treści z Witryny;
 • angażować się w działania, które zakłócają, obniżają jakość, zakłócają działanie Witryny lub utrudniają jej funkcjonowanie;
 • podszywać się pod przedstawiciela Firmy lub innego użytkownika Serwisu;
 • "Prześladować" lub w inny sposób nękać nikogo, lub kontaktować się z dowolnym użytkownikiem, który nie poprosił o kontakt;
 • angażować się ani promować żadnej aktywności, ani publikować ani przesyłać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, groźby, obraźliwe, obraźliwe, nieprzyzwoite, napastliwe, oszczercze, oszukańcze, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, niedokładne, niebezpieczne, inwazyjne wobec prywatności innej osoby lub zagrażające nieletnim tak czy inaczej;
 • promować dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek lub stan cywilny, nienawiść lub szkodę fizyczną jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; lub
 • Naruszać, sprzeniewierzyć lub naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty lub inną własność intelektualną lub praw własności, prawa do prywatności lub reklamy lub inne prawa osób trzecich lub naruszać jakiekolwiek zobowiązania umowne, powiernicze lub inne prawne .

Spory użytkowników. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich przypadków nadużywania Witryny lub naruszania niniejszych ogólnych warunków użytkowania przez innych użytkowników. Niezależnie od powyższego, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami w Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania działań i komunikacji w Witrynie oraz do podejmowania działań w przypadku, gdy uznamy to za właściwe, według naszego wyłącznego uznania.

Zakończenie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i związanej z nią witryny e-commerce w dowolnym czasie iz dowolnego powodu oraz / lub podjęcia innych działań, z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków. Korzystania lub korzystania z Witryny i / lub związanej z nią Strony e-commerce w sposób, w jaki nie jest przeznaczony do używania.

Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Spółkę, jej akcjonariuszy, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, współpracowników, następców, cesjonariuszy i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, karami i karami , wyroki, nagrody, ugody, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników i koszty prawne) wynikające lub w wyniku w całości lub w części z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, warunków zakupu online, niewłaściwego korzystania z Witrynę i / lub powiązaną z nią Stronę e-commerce lub faktyczne lub domniemane naruszenie obowiązującego prawa lub praw innej osoby lub podmiotu.

III. LINKI DO STRON TRZECICH

Witryna może zawierać linki do stron internetowych lub mobilnych, które nie są własnością lub są przez nas obsługiwane, w tym witryn zawierających firmy, produkty, usługi lub wiadomości, które mogą być interesujące, lub stron, które utrzymujemy na YouTube, Facebooku, Twitterze lub innych serwisach społecznościowych. . Włączenie tych linków nie powinno być interpretowane jako jakiekolwiek powiązanie, sponsorowanie, poparcie lub zatwierdzenie. Gdy uzyskujesz dostęp do strony internetowej lub mobilnej strony trzeciej, robisz to na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, produkty lub usługi dostępne w witrynie internetowej lub mobilnej strony trzeciej lub za pośrednictwem jakiejkolwiek strony trzeciej ani za jakiekolwiek działania podjęte przez ciebie lub innych w związku z tym.

 1. PRAWA WŁAŚCIWE

Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły i zainteresowanie Witryną, w tym między innymi wszystkie produkty, usługi, materiały, informacje i kompilacje informacji dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również wszelkie domeny i poddomeny, projekt, układ, grafika, kod programowania oraz "wygląd i sposób działania" Witryny internetowej, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe i ubiór handlowy do nich, wszelkie wynikające z nich wartości, a także wszelka inna własność intelektualna i prawa własności jakiejkolwiek natury na całym świecie w niej zawartej. Użytkownik nie może modyfikować, powielać, dystrybuować, sprzedawać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę, ani publikować żadnych treści z Witryny do grup dyskusyjnych, blogów, list mailingowych lub serwisów społecznościowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Od czasu do czasu możesz przesyłać nam sugestie, komentarze, pomysły lub inne informacje zwrotne dotyczące Witryny lub produktów, usług lub informacji przedstawianych w Witrynie ("Informacje zwrotne"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się w imieniu własnym i swojej firmy, że zrzeka się wszelkich praw do takich opinii, a Firma, jej następcy i cesjonariusze będą mogli swobodnie używać, ujawniać i w inny sposób komercjalizować i wykorzystywać takie Informacje zwrotne bez żadnych roszczeń Zobowiązania lub zobowiązania pieniężne wobec użytkownika lub zastrzeżone, poufność lub inne ograniczenia jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, w celu rozwijania ulepszeń Witryny, produktów i usług Firmy.

 1. POLITYKA PRAW AUTORSKICH

Firma szanuje prawa autorskie osób trzecich. Użytkownik nie może wykorzystywać Witryny do publikowania, modyfikowania, rozpowszechniania ani powielania jakichkolwiek dzieł chronionych prawem autorskim bez upoważnienia lub w inny sposób naruszania praw autorskich osób trzecich. Naszą zasadą jest likwidacja kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało opublikowane lub wykorzystane w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie do naszego agenta ds. Praw autorskich (zdefiniowanego poniżej) pisemnego powiadomienia zawierającego następujące informacje: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis osoba upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone; (ii) wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim (lub w przypadku wielu prac, reprezentatywnej listy takich utworów), które zostało uznane za naruszone; (iii) identyfikacja materiału, który jest rzekomo naruszający, oraz lokalizacja tego materiału; (iv) twój adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (vi) oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone. Nasz "Agent praw autorskich" w celu uzyskania informacji o roszczeniach związanych z naruszeniem praw autorskich można uzyskać pocztą pod adresem: info@smartplay.com.

 1. ZASTRZEŻENIA

Strona internetowa i powiązaną witrynę e-commerce PRZEDSTAWIONA JEST W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, a wszelkie wykorzystanie strony internetowej i powiązanej witryny e-commerce jest „NA WŁASNE RYZYKO.” FIRMA NIE UDZIELA ANI GWARANCJI jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych LUB DOMNIEMANYCH, ODNOŚNIE TEJ STRONY ORAZ ZWIĄZANYCH e-commerce lub produkty, usługi lub informacje udostępniane na lub za pośrednictwem i stronę WSPÓŁDZIAŁAJĄCE E-Commerce i stanowczo zrzeka się gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego CEL, TYTUŁ LUB NIENARUSZENIE PRAW. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTA Z SERWISU ORAZ ZWIĄZANYCH e-commerce BĘDZIE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, ŻE żadnych produktów, usług lub informacji dostępnych na lub poprzez stronę internetową oraz powiązaną witrynę e-commerce będzie prawdziwa, DOKŁADNE, KOMPLETNE, AKTUALNE LUB BEZPŁATNE OD WIRUSÓW, KODU ZŁOŚLIWEGO, BŁĘDÓW TYPOGRAFICZNYCH LUB ZMIANY PRZEZ STRONY TRZECIE.

WSZYSTKIE ZAKUPY KLIENTÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ PODLEGAJĄ WARUNKOM ZAKUPU KLIENTA ONLINE W ZALEŻNOŚCI OD CZASU SPRZEDAŻY, KTÓRE WARUNKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ AT www.smartplay.com.

VII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ Ty lub ktoś inny za jakiekolwiek pośrednie, WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB PODOBNYCH STRAT (w tym m.in. LOST, stratę zysków, uszkodzenie lub utratę danych lub PIENIĘŻNE strata) WYNIKŁYCH LUB związanych z niniejszym OGÓLNE użytkowania, STRONY lub eksploatacji, E-Commerce lub eksploatacji, produktów, usług lub informacji dostępnych na lub za pośrednictwem strony internetowej OR stronę wskazywaną handlu elektronicznego, WSZELKIE DECYZJE PODEJMOWANE LUB PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NIMI LUB JAKIMKOLWIEK WYDARZENIE SIŁY WYDARZEŃ, AKTY ŁATWYCH LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB STRON TRZECICH, LUB INNE WYSTĘPOWANIE POZA NASZYM ZRÓWNOWAŻONĄ KONTROLĄ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W niniejszej sekcji stosuje NA STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY NA ZAMÓWIENIE, DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), odpowiedzialności, odszkodowania lub innej, NAWET JEŚLI POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKIE SZKODY. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA LUB GARNITACJI NIE ZWIĘKSZY NINIEJSZEGO OGRANICZENIA. POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZASADNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW ZAKUPU ONLINE, ORAZ JEST WAŻNA I WIĄŻĄCA, NAWET JEŻELI ZADOŚĆUCZYNIENIE ZOSTANIE UZNANE ZA NIEPOWODZENIE JEGO ZASADNICZEGO CELU. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE GWARANCJE LUB RODZAJE SZKÓD, A TAKIE TAKIE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

VIII. RÓŻNE

Prawo rządowe. Witryna jest hostowana i obsługiwana w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania oraz relacje między Użytkownikiem a Nami dotyczące dostępu do Witryny i korzystania z niej, związanej z nią witryny e-commerce oraz warunków zakupu online podlegają i są interpretowane do wszystkich celów zgodnie z przepisami prawa. stanu New Jersey, USA, bez względu na jakiekolwiek normy kolizyjne, które wymagałyby zastosowania prawa innej jurysdykcji.

Jurysdykcja i miejsce. Wszelkie spory, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, warunków zakupu online, dostępu do witryny internetowej lub powiązanej witryny e-commerce lub produktów, usług lub informacji do ciebie za pośrednictwem strony internetowej, witryny e-commerce i internetowego portalu sprzedaży rozpocznie się w sądach stanowych w hrabstwie St. Louis w stanie Missouri lub, jeśli istnieje właściwa i wyłączna jurysdykcja merytoryczna, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniej Dystryktu Missouri . Użytkownik niniejszym zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość takich sądów i zrzeka się wszelkich sprzeciwów, w tym w szczególności sprzeciwu forum non conveniens; pod warunkiem jednak, że powyższe nie uniemożliwi nam uzyskania tymczasowego lub stałego nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego odstąpienia od Pana / Pani lub zniekształcenia Państwa zobowiązań odszkodowawczych w każdym sądzie właściwej jurysdykcji.

Zadania. Użytkownik nie może cedować niniejszych Ogólnych warunków użytkowania lub warunków zakupu online ani cedować ani delegować żadnego prawa ani cła na podstawie niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub warunków zakupu online, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda próba cesji lub delegacji będzie nieważna od początku i bez skutku. Możemy przypisać niniejsze Ogólne Warunki Korzystania lub Warunki zakupu online lub jakiekolwiek prawo lub obowiązek na mocy niniejszych Ogólnych warunków użytkowania i / lub Warunków zakupu online, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze Ogólne Warunki Korzystania oraz Warunki Zakupów Online będą wiążące i będą działać na korzyść Ciebie i Nas, a także każdego z Twoich i naszych spadkobierców, administratorów, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.

Zewnętrzni beneficjenci. Żadne z postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania, wyraźnych lub dorozumianych, nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane w taki sposób, aby zapewniały one osobom trzecim wszelkie prawa lub środki prawne wynikające z niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Niezależnie od powyższego, zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszych Ogólnych warunków użytkowania dotyczą również Spółki, jej akcjonariuszy, członków zarządu, urzędników, pracowników, agentów, podmiotów powiązanych, następców prawnych, cesjonariuszy i dostawców. Wszelkie odniesienia do Spółki w związku z tym uważa się za obejmujące takie osoby i podmioty, które są beneficjentami będącymi stronami trzecimi uprawnionymi do przyjęcia wszystkich przyznanych świadczeń.

Poprawka; Zrzeczenie się. Każda zmiana dokonana przez Użytkownika lub zrzeczenie się przez nas niniejszych Ogólnych warunków użytkowania musi być dokonana na piśmie i podpisana przez należycie upoważnionego przedstawiciela firmy. Żadne działanie, zaniechanie lub znajomość strony nie będą uchylone. Każde zrzeczenie się w jednym przypadku nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek innego lub kolejnego obowiązku lub naruszenia.

Rozłączność. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, postanowienie to zostanie zmienione przez sąd właściwy do osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie na mocy obowiązującego prawa lub zerwane z niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, a pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Budowa. Podpisy w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację niniejszych ogólnych warunków użytkowania. Termin "zawierający" w użytym tu znaczeniu oznacza "obejmujący bez ograniczeń". Terminy "poniżej", "niniejszym", "niniejszym" i podobne odmiany oznaczają te Ogólne Warunki Użytkowania jako całość, a nie jakąś szczególną sekcję.

Całość porozumienia. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, w tym Polityka Prywatności, wszelkie dodatkowe warunki wymienione w niniejszym dokumencie, a także Warunki zakupu online określają całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne negocjacje i umowy, pisemne lub ustne.

Jeśli masz pytania dotyczące witryny lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub masz inne pytania lub uwagi dotyczące warunków zakupu online, skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem info@smartplay.com.