Smartplay International Inc.

Ogólne warunki użytkowania witryny

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2020 r

 1. WPROWADZENIE

Witamy na stronie publicznej ("Strona internetowa") Smartplay International Inc. (zwane dalej"O nas""We"Lub"Us"I powiązany termin"Nasz”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają prawnie wiążące warunki i regulują stronę internetową, a także wszelkie funkcje, funkcjonalność, aplikacje, treści, produkty i usługi udostępniane przez nas w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, w imieniu swoim i swojej firmy, akceptujesz i zgadzasz się na prawnie związanie niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania.

Polityka prywatności; Dodatkowe warunki.  Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania obejmują warunki określone w niniejszym dokumencie, a także naszą Politykę Prywatności, znajdującą się w niektórych obszarach Witryny, a oferty produktów mogą podlegać dodatkowym warunkom opublikowanym przez nas w Witrynie internetowej lub udostępnionym w inny sposób. przez nas do nas, w tym, bez ograniczeń, warunki zakupu online znajdujące się pod adresem www.smartplay.com. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest uwarunkowane zaakceptowaniem takich dodatkowych warunków.

Zmiany w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania.  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Wszelkie zmiany będą obowiązywać, gdy zostaną opublikowane przez nas w Witrynie lub w inny sposób udostępnione Tobie. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej po zmianie przez nas niniejszych Ogólnych warunków użytkowania oznacza akceptację zmienionych warunków. Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania w celu zapewnienia, że ​​jesteś na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Kontakt z nami.  Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub innych pytań lub komentarzy dotyczących witryny, skontaktuj się z nami pod adresem info@smartplay.com.

 1. UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Kwalifikowalność, reprezentacje.  Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) przeczytałeś i zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Ogólnych warunków użytkowania i jesteś związany nimi; (b) wszelkie informacje rejestracyjne, które przesyłasz do nas, są i będą aktualizowane przez Ciebie, aby pozostały prawdziwe, kompletne i dokładne; oraz (c) twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej nie narusza żadnych obowiązujących praw lokalnie właściwej jurysdykcji ani ich nie będzie.

Zakupy online.  Aktywnym klientom Spółki można zapewnić dostęp do pewnych funkcji i funkcjonalności naszej Witryny w celu dokonywania zakupów online ("Witryna e-commerce”), Umożliwiając naszym klientom zakup naszych produktów online lub innych funkcji i funkcji. Każde konto logowania klienta może być używane wyłącznie przez upoważnionego pracownika wyznaczonego przez Ciebie za pośrednictwem upoważnionego administratora i nie może być udostępniane innym osobom ani podmiotom. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wybór, zmianę i utrzymanie prywatności swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelką aktywność wykonywaną na Twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę, jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nieautoryzowane użycie swojego konta lub dostęp do Twojej nazwy użytkownika lub hasła, lub jeśli Twoja nazwa użytkownika lub hasło wymagają zmiany. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie w powiadomieniu nas przez Ciebie ani za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku tego lub jakiegokolwiek innego nieuprawnionego korzystania z Witryny na swoim koncie. Wszystkie zakupy produktów online przez naszych klientów za pośrednictwem Witryny handlu elektronicznego, oprócz postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, podlegają warunkom zakupów online znajdującym się pod adresem www.smartplay.com. W przypadku sprzeczności któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania z jakimikolwiek postanowieniami Regulaminu zakupu online, będą miały wpływ postanowienia Regulaminu zakupów internetowych.

Dozwolone i zabronione działania.  Możesz korzystać z publicznych obszarów witryny, aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i naszej ofercie produktów. Nie możesz:

 • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta innej osoby lub stron klienta Firmy w Witrynie e-commerce lub w innych prywatnych obszarach Witryny;
 • korzystać z Witryny w celach reklamowych, promocyjnych lub innych komercyjnych, z wyjątkiem tych forów (jeśli takie istnieją), w których takie działania są wyraźnie dozwolone;
 • przesyłać „wiadomości-śmieci”, „łańcuszki”, „piramidy”, „spam” lub inne niezamówione masowe wysyłki lub komunikaty;
 • używać automatycznych środków, w tym, między innymi, skryptów, pająków, robotów, robotów indeksujących lub narzędzi do eksploracji danych, do publikowania treści lub pobierania treści z Witryny;
 • angażować się w działania, które zakłócają, obniżają jakość, zakłócają działanie Witryny lub utrudniają jej funkcjonowanie;
 • podszywać się pod przedstawiciela Firmy lub innego użytkownika Serwisu;
 • "Prześladować" lub w inny sposób nękać nikogo, lub kontaktować się z dowolnym użytkownikiem, który nie poprosił o kontakt;
 • angażować się lub promować jakiekolwiek działania, publikować lub przekazywać treści, które są nielegalne, groźne, obraźliwe, obraźliwe, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające, zwodnicze, fałszywe, wprowadzające w błąd, niedokładne, niebezpieczne, naruszające prywatność innych osób lub zagrażające nieletnim tak czy siak;
 • promować dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek lub stan cywilny, nienawiść lub szkodę fizyczną jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; lub
 • Naruszać, sprzeniewierzyć lub naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty lub inną własność intelektualną lub praw własności, prawa do prywatności lub reklamy lub inne prawa osób trzecich lub naruszać jakiekolwiek zobowiązania umowne, powiernicze lub inne prawne .

Spory użytkowników.  Zachęcamy do zgłaszania wszelkich nadużyć w Serwisie lub naruszeń niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania przez innych użytkowników. Niezależnie od powyższego, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Witryny. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania działań i komunikacji w Witrynie oraz do podejmowania działań tam, gdzie uznamy to za stosowne, według naszego wyłącznego uznania.

Zakończenie.  Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i związanej z nią witryny e-commerce w dowolnym czasie iz dowolnego powodu oraz / lub podjęcia innych działań, z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków. Korzystania lub korzystania z Witryny i / lub związanej z nią Strony e-commerce w sposób, w jaki nie jest przeznaczony do używania.

Odszkodowanie.  Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Spółkę, jej akcjonariuszy, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, współpracowników, następców, cesjonariuszy i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, karami i karami , wyroki, nagrody, ugody, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników i koszty prawne) wynikające lub w wyniku w całości lub w części z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, warunków zakupu online, niewłaściwego korzystania z Witrynę i / lub powiązaną z nią Stronę e-commerce lub faktyczne lub domniemane naruszenie obowiązującego prawa lub praw innej osoby lub podmiotu.

III. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych lub mobilnych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas obsługiwane, w tym do witryn prezentujących firmy, produkty, usługi lub wiadomości, które mogą być interesujące, lub do stron, które utrzymujemy na YouTube, Facebooku, Twitterze lub w innych serwisach społecznościowych. . Włączenie tych linków nie powinno być interpretowane jako jakiekolwiek powiązanie, sponsorowanie, poparcie lub aprobata. Korzystając z witryny internetowej lub mobilnej strony trzeciej, robisz to na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, produkty lub usługi dostępne w lub za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej lub mobilnej strony trzeciej, ani za jakiekolwiek działania podjęte przez Ciebie lub inne osoby w związku z tym.   

 1. PRAWA WŁAŚCIWE

Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Witrynie, w tym między innymi do wszystkich produktów, usług, materiałów, informacji i kompilacji informacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także wszelkich domen i subdomeny, projekt, układ, grafika, kod programowania i „wygląd i styl” Witryny, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe i związane z nimi szaty handlowe, wszelka wartość firmy z nich wynikająca oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i prawa własności jakiejkolwiek natury na całym świecie wcielonej w nią. Użytkownik nie może modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę ani wysyłać żadnych treści z Witryny do grup dyskusyjnych, blogów, list mailingowych lub serwisów społecznościowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Od czasu do czasu możesz przekazywać nam sugestie, komentarze, pomysły lub inne opinie na temat Witryny lub produktów, usług lub informacji przedstawionych w Witrynie („Informacje zwrotne„). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, w imieniu swoim i swojej firmy, że zrzekasz się wszelkich praw do takiej Informacji Zwrotnej, a Firma, jej następcy i cesjonariusze będą mogli swobodnie wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób komercjalizować i wykorzystywać takie Opinie bez jakichkolwiek roszczeń przez lub zobowiązania pieniężne wobec Ciebie lub ograniczenia dotyczące własności, poufności lub innego rodzaju, w tym między innymi w celu ulepszania strony internetowej Spółki, produktów i usług.

 1. POLITYKA PRAW AUTORSKICH

Firma szanuje prawa autorskie osób trzecich. Nie możesz używać Witryny do publikowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub reprodukcji jakichkolwiek prac chronionych prawem autorskim bez zezwolenia lub w celu innego naruszenia praw autorskich osób trzecich. Naszą zasadą jest zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób, po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego. Jeśli uważasz, że Twoja praca chroniona prawami autorskimi została opublikowana lub używana w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż naszemu agentowi ds. Praw autorskich (zdefiniowanym poniżej) pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis osoba upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały przypuszczalnie naruszone; (ii) wskazanie dzieła chronionego prawem autorskim (lub w przypadku wielu utworów, reprezentatywnej listy takich utworów), co do których istnieje podejrzenie, że zostały naruszone; (iii) identyfikację materiału, który ma naruszać prawa, oraz lokalizację tego materiału; (iv) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie przez Ciebie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (vi) oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone. Z naszym „przedstawicielem ds. Praw autorskich” w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich można się skontaktować pod adresem: info@smartplay.com.   

 1. ZASTRZEŻENIA

WITRYNA INTERNETOWA I POWIĄZANA WITRYNA E-COMMERCE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A WSZYSTKIE KORZYSTANIE Z WITRYNY I POWIĄZANEJ WITRYNY E-COMMERCE JEST „NA WŁASNE RYZYKO”. FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO WITRYNY INTERNETOWEJ I POWIĄZANEJ WITRYNY E-COMMERCE ANI PRODUKTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIONYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY E-COMMERCE, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ I POWIĄZANEJ WITRYNY E-COMMERCE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE JAKIEKOLWIEK PRODUKTY, USŁUGI LUB INFORMACJE DOSTĘPNE W WITRYNIE INTERNETOWEJ I POWIĄZANEJ ZE STRONĄ E-COMMERCE BĘDĄ NIEPRZERWANE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD WIRUSÓW, ZŁOŚLIWEGO KODU, BŁĘDÓW TYPOGRAFICZNYCH LUB ZMIAN PRZEZ OSOBY TRZECIE.

WSZYSTKIE ZAKUPY KLIENTÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ PODLEGAJĄ WARUNKOM ZAKUPU KLIENTA ONLINE W ZALEŻNOŚCI OD CZASU SPRZEDAŻY, KTÓRE WARUNKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ AT www.smartplay.com.

VII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI KOGOŚ INNEGO ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB PODOBNE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATY BIZNESU, UTRATY LUB UTRATY DANYCH INNE STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JEJ KORZYSTANIA, WITRYNY E-HANDLU LUB JEJ KORZYSTANIA, PRODUKTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM LUB W POWIĄZANEJ STRONIE, JAKIEKOLWIEK DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ SIŁY WYŻSZEJ, AKTY POMINIĘCIA LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB STRON TRZECICH LUB INNE ZDARZENIA POZA NASZĄ ROZSĄDNĄ KONTROLĄ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZYM ROZDZIALE MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD FORMY CZYNNOŚCI, ZARÓWNO W KONTRAKCIE, TORT (W TYM ZANIEDBANIE), ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNY RODZAJ TAKIE SZKODY. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA LUB POZWOLENIA NIE ZWIĘKSZA TEGO OGRANICZENIA. NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ WARUNKÓW ZAKUPÓW ONLINE I BĘDĄ WAŻNE I WIĄŻĄCE NAWET JEŚLI UZNANE JEST JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE, KTÓRE NIE JĄ ZASADNICZE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OD NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB RODZAJÓW SZKÓD, W ZWIĄZKU Z CZYM TAKIE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

VIII. RÓŻNE

Prawo rządowe.  Witryna jest hostowana i obsługiwana w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz relacje między Tobą a Nami, dotyczące Twojego dostępu do Witryny i korzystania z niej, powiązanej Witryny handlu elektronicznego oraz Warunków Zakupów Online podlegają i będą interpretowane we wszystkich celach zgodnie z prawem stanu New Jersey, USA, bez względu na jakiekolwiek kolizje przepisów, które wymagałyby zastosowania prawa innej jurysdykcji.

Jurysdykcja i miejsce.  Wszelkie spory, działania lub postępowania wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania, Warunkami zakupów online, dostępem do Witryny lub powiązanej Witryny e-commerce lub z udostępnianymi produktami, usługami lub informacjami. do Ciebie za pośrednictwem Witryny, Witryny handlu elektronicznego i Portalu sprzedaży online zostanie wszczęta przez sądy stanowe hrabstwa St. Louis w stanie Missouri lub, jeśli istnieje właściwa i wyłączna jurysdykcja przedmiotowa, sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych dla wschodniego okręgu Missouri . Niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję osobistą i właściwość terytorialną takich sądów oraz zrzekasz się wszelkich sprzeciwów, w tym między innymi sprzeciwu opartego na forum non conveniens; pod warunkiem jednak, że powyższe nie uniemożliwi nam uzyskania tymczasowego lub stałego nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego odstąpienia od Pana / Pani lub zniekształcenia Państwa zobowiązań odszkodowawczych w każdym sądzie właściwej jurysdykcji.

Zadania.  Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz scedować niniejszych Ogólnych warunków użytkowania lub Warunków zakupów online ani cedować ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych warunków użytkowania lub Warunków zakupów online, w całości lub w części. Wszelkie próby cesji lub delegacji będą nieważne od początku i bez skutku. Możemy scedować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania lub Warunki Zakupów Online lub dowolne prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i / lub Warunków Zakupu Online, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz Warunki Zakupów Online są wiążące i będą obowiązywać z korzyścią dla Ciebie i dla nas, a także dla każdego z Twoich spadkobierców, administratorów, następców i dozwolonych cesjonariuszy.

Zewnętrzni beneficjenci. Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, wyraźnych ani dorozumianych, nie ma na celu przyznania osobom trzecim jakichkolwiek praw lub środków zaradczych na mocy niniejszych Ogólnych warunków użytkowania lub z ich powodu, ani nie powinno być interpretowane. Niezależnie od powyższego, zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania rozciągają się na Spółkę, jej akcjonariuszy, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, następców, cesjonariuszy i dostawców. Uznaje się, że wszelkie odniesienia do Spółki w związku z powyższym obejmują takie osoby i podmioty, jak osoby trzecie uprawnione do przyjęcia wszystkich korzyści wynikających z tego tytułu.

Poprawka; Zrzeczenie się.  Wszelkie poprawki przez użytkownika lub zrzeczenie się przez nas niniejszych Ogólnych warunków użytkowania muszą mieć formę pisemną i zostać podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Spółki. Żadne postanowienie nie zostanie uchylone w wyniku działania, zaniechania lub wiedzy strony. Jakiekolwiek zrzeczenie się w jednym przypadku nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego lub późniejszego obowiązku lub naruszenia.

Rozłączność.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, postanowienie to zostanie zmienione przez sąd właściwy do osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie na mocy obowiązującego prawa lub zerwane z niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, a pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Budowa.  Napisy w niniejszych Ogólnych warunkach użytkowania służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Termin „w tym” w znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie oznacza „obejmujący bez ograniczeń”. Terminy „poniżej”, „niniejszy”, „niniejszy” i podobne odmiany oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania jako całość, a nie jakąkolwiek konkretną sekcję.

Całość porozumienia.  Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, w tym Polityka Prywatności, wszelkie dodatkowe warunki wymienione w niniejszym dokumencie, a także Warunki zakupu online określają całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne negocjacje i umowy, pisemne lub ustne.

 

Jeśli masz pytania dotyczące witryny lub niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub masz inne pytania lub uwagi dotyczące warunków zakupu online, skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem info@smartplay.com.

 

DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU ORIGIN ZOBACZ WARUNKI USŁUGI YOUTUBE TUTAJ