Smartplay International Inc.

Allmänna användarvillkor för webbplatsen

Senast uppdaterad: 22 MAY 18

 1. INLEDNING

Välkommen till den offentliga webbplatsen ("Webbplats") Smartplay International Inc. (nedan kallad"Företag, ""We, "Eller"Us"Och den relaterade termen"Vår”). Läs dessa allmänna användarvillkor noggrant. Dessa allmänna användarvillkor anger juridiskt bindande villkor och styr webbplatsen samt funktioner, funktionalitet, applikationer, innehåll, produkter och tjänster som görs tillgängliga av oss på eller via webbplatsen. Genom att komma åt eller använda webbplatsen, på din och ditt företags vägnar, accepterar du och godkänner att du är juridiskt bunden av dessa allmänna användarvillkor.

Integritetspolicy; Ytterligare villkor. Dessa allmänna användarvillkor inkluderar de villkor som anges i detta dokument samt vår integritetspolicy, som finns på vissa delar av webbplatsen och produkt erbjudanden kan vara föremål för ytterligare villkor som har lagts upp av oss på webbplatsen eller på annat sätt tillgängliga av oss till dig, inklusive men inte begränsat till de köpvillkor som finns på www.smartplay.com. Din tillgång till och användning av webbplatsen är villkorad av att du accepterar sådana ytterligare villkor.

Ändringar i dessa allmänna användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna användarvillkor från tid till annan. Eventuella ändringar ska vara effektiva när de läggs ut av oss på webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängliga för dig. Din tillgång till och användning av webbplatsen efter att vi har ändrat dessa allmänna användarvillkor ska innebära att du accepterar de ändrade villkoren. Det är fortfarande ditt ansvar att regelbundet granska dessa Allmänna Användarvillkor för att se till att du uppdateras om eventuella ändringar.

Kontakta oss. Om du har frågor om dessa Allmänna Användarvillkor eller andra frågor eller kommentarer angående Webbplatsen, kontakta oss på info@smartplay.com.

 1. WEBSITE ANVÄNDNING

Behörighet, representationer. Genom att använda och använda Webbplatsen representerar och garanterar du att: (a) du har läst och förstått, och accepterar att följa och vara bunden av dessa allmänna användarvillkor (b) eventuell registreringsinformation som du skickar till oss är och kommer att uppdateras av dig att förbli, sanningsenlig, fullständig och korrekt; och (c) din tillgång till och användning av webbplatsen inte, och ska inte, bryta mot tillämpliga lagar i din lokala jurisdiktion.

Onlineköp. Företagets aktiva kunder kan få tillgång till vissa funktioner och funktionalitet hos vår hemsida för online-inköp ("E-handelswebbplats"), Så att våra kunder kan köpa våra produkter online eller andra funktioner och funktioner. Varje kundinloggningskonto får endast användas av en auktoriserad medarbetare som utsetts av dig via din auktoriserade administratör och får inte delas med andra personer eller enheter. Du är ensam ansvarig för att välja, ändra och behålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord och för all aktivitet som uppstår under ditt konto. Du godkänner att anmäla företaget omedelbart om du misstänker obehörig användning av ditt konto eller tillgång till ditt användarnamn eller lösenord, eller om ditt användarnamn eller lösenord måste ändras. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för att du misslyckas med att meddela oss eller för eventuella skador som kan uppstå som följd av detta eller någon annan obehörig användning av webbplatsen under ditt konto. Alla online inköp av produkter av Våra kunder som använder e-handelswebbplatsen, utöver bestämmelserna i dessa Allmänna Användarvillkor, omfattas av de köpvillkor och villkor som finns på www.smartplay.com. Om eventuella bestämmelser i dessa Allmänna Användarvillkor strider mot några bestämmelser i Köpvillkoren för Online, kommer bestämmelserna i Köpvillkoren för Online att styra.

Tillåtna och förbjudna aktiviteter. Du kan använda webbplatsens offentliga områden för att lära dig mer om Vårt företag och Våra produkt erbjudanden. Du får inte:

 • försöka få obehörig tillgång till någon annan persons konto eller företagskundens sidor på E-handelswebbplatsen eller andra privata områden på webbplatsen;
 • Använd webbplatsen för reklam, reklam eller andra kommersiella ändamål, utom i sådana forum (om sådana finns) där sådana aktiviteter uttryckligen är tillåtna.
 • sända "skräppost," "kedjebrev," "pyramidspel," "spam" eller andra oönskade massmailningar eller kommunikation;
 • Använd automatiska medel, inklusive men inte begränsat till, skript, spindlar, robotar, sökrobotar eller datautvinningsverktyg, för att lägga innehåll till eller hämta innehåll från webbplatsen.
 • engagera sig i någon aktivitet som stör, minskar kvaliteten på, stör prestandan hos eller försvårar webbplatsens funktionalitet;
 • efterlikna en företrädare för företaget eller en annan webbplatsanvändare
 • "Stjälka" eller på annat sätt trakassera någon eller kontakta någon användare som inte specifikt har bett kontaktas.
 • engagera sig i eller marknadsföra någon aktivitet eller post eller överföra innehåll, är det olagligt, hotande, kränkande, stötande, obscent, trakasserande, kränkande, vilseledande, falska, missledande, felaktig, osäkra, inkräktande på annans privatliv, eller fara för minderåriga på något sätt;
 • främja diskriminering på grund av ras, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller civilstånd, eller hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ eller
 • Otillåtna eller kränka upphovsrätten, varumärkena, affärshemligheter, patent eller annan immateriell äganderätt eller äganderätt, integritetsskydd eller publicitet eller andra tredje parts rättigheter eller bryta mot avtalsförhållanden, skyldigheter eller annan skyldighet eller skyldighet .

Användarkonflikter. Vi uppmuntrar dig att rapportera eventuella missbruk av webbplatsen eller brott mot dessa allmänna användarvillkor av andra användare. Trots det ovanstående är du ensam ansvarig för dina samspel med andra användare på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten, men vi har ingen skyldighet att övervaka verksamhet och kommunikation på webbplatsen och att vidta åtgärder där vi anser det vara lämpligt, enligt vårt eget gottfinnande.

Uppsägning. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av webbplatsen och tillhörande e-handelswebbplats när som helst och av någon anledning och / eller vidta andra åtgärder, med eller utan förvarning till dig om du bryter mot någon bestämmelse i dessa allmänna villkor Användning eller använd webbplatsen och / eller tillhörande e-handelswebbplats på ett sätt som det inte är tänkt att använda.

Skadeersättning. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Bolag, dess aktieägare, styrelseledamöter, anställda, agenter, medlemsförbund, efterträdare, tilldelningar och leverantörer skadelösa från och mot alla krav, krav, handlingar, skador, skulder, förluster, böter, påföljder , domar, utmärkelser, uppgörelser, kostnader och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader och juridiska kostnader) som uppstår till följd av eller helt eller delvis resulterar i din överträdelse av dessa Allmänna Användarvillkor, Köpvillkoren för Online, din missbruk av Webbplatsen och / eller tillhörande e-handelswebbplats eller din faktiska eller påstådda kränkning av gällande lag eller rättigheter för en annan person eller enhet.

III. LÄNKAR TILL TREDJE PARTSIDOR

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte ägs eller drivs av oss, inklusive webbplatser som innehåller företag, produkter, tjänster eller nyheter som kan vara av intresse eller till sidor som vi underhåller på YouTube, Facebook, Twitter eller andra sociala medier . Inkluderingen av dessa länkar bör inte tolkas som någon form av anslutning, sponsring, godkännande eller godkännande. När du får tillgång till en tredje parts Internet- eller mobilwebbplats gör du det på egen risk. Vi tar inget ansvar eller ansvar för information, produkter eller tjänster som är tillgängliga på eller via någon tredje parts Internet- eller mobilwebbplats eller för åtgärder som vidtas av dig eller andra i samband därmed.

 1. ÄGANDERÄTT

Företaget och dess leverantörer reserverar sig okej, titel och intresse för och till hemsidan, inklusive men inte begränsat till alla produkter, tjänster, material, information och sammanställningar av information som finns på eller via webbplatsen, liksom alla domäner och underdomäner, design, layout, grafik, programmeringskod och "utseende och känsla" på webbplatsen, upphovsrätten, varumärkena, tjänstemärkena och handelsdräkten som tillhör den, all goodwill som härrör från denna och all annan immateriell äganderätt och äganderätt av vilken typ som helst i hela världen som är belägen däri. Du får inte modifiera, reproducera, distribuera, sälja eller skapa avledande verk baserade på webbplatsen eller skicka innehåll från webbplatsen till nyhetsgrupper, bloggar, postlistor eller sociala nätverk, utan vårt tidigare skriftliga samtycke.

Från tid till annan kan du ge oss förslag, kommentarer, idéer eller annan feedback för webbplatsen eller de produkter, tjänster eller information som finns på webbplatsen ("Återkoppling”). Du bekräftar och samtycker på uppdrag av dig själv och ditt företag att du avstår från alla rättigheter i sådan återkoppling och att företaget, dess efterträdare och tilldelningar ska vara fria att använda, avslöja och på annat sätt kommersialisera och utnyttja sådan återkoppling fri från alla krav av eller monetära förpliktelser för dig eller proprietär, sekretess eller andra restriktioner av något slag, inklusive men inte begränsat för att utveckla förbättringar på Bolagets hemsida, produkter och tjänster.

 1. COPYRIGHT POLICY

Företaget respekterar tredje parts upphovsrätt. Du får inte använda Webbplatsen för att publicera, ändra, distribuera eller reproducera upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd eller att på annat sätt bryta mot upphovsrätten till en tredje part. Det är vår policy att säga upp konton för användare som upprepade gånger kränker upphovsrätten hos andra efter mottagandet av korrekt meddelande från upphovsrättsinnehavaren eller dess juridiska agent. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade arbete har publicerats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, var vänlig och ange vårt upphovsrättsinnehavare (nedan) med skriftligt meddelande som innehåller följande uppgifter: (i) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset som påstås ha åsidosatts ii) Identifiering av upphovsrättsskyddat arbete (eller vid flera arbeten, en representativ förteckning över sådana verk) som påstås ha åsidosatts. (iii) identifiering av det material som påstås ha åsidosatts och platsen för det materialet, (iv) din adress, telefonnummer och e-postadress (v) ett uttalande från dig om att du är trovärd att användningen av materialet på det sätt som klagomålen inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen och (vi) ett uttalande från dig som görs på grund av straff av skadelidande, att informationen i anmälan är korrekt och att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset som påstås ha åsidosatts. Vår "upphovsrättsagent" för meddelande om skadeståndsanspråk kan nås via mail: info@smartplay.com.

 1. ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN OCH TILLHÖRANDE e-handelsplats TILLHANDAHÅLLS ”” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”, OCH ALLA användning av webbplatsen OCH TILLHÖRANDE e-handelsplats IS ”på egen risk”. COMPANY INGA GARANTIER AV ALLA SLAG, ELLER INDIREKT, OM WEBBPLATSEN OCH TILLHÖRANDE e-handelsplats, ELLER produkter, tjänster eller information som görs tillgänglig på eller via WEBBPLATS OCH TILLHÖRANDE e-handelsplats, och avsäger sig uttryckligen GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR sÄRSKILT SYFTE, TITEL ELLER INTRÄDNING. Företaget inte GARANTERAR ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TILLHÖRANDE e-handelsplats UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT några produkter, tjänster eller information tillgängliga på eller via hemsidan och TILLHÖRANDE e-handelsplats kommer att gälla, RIKTIGT, FULLT, UPP-TILL DATUM ELLER FRI FRÅN VIRUS, MALISK KOD, TYPOGRAFISKA FEL ELLER ÄNDRING AV TREDJE PARTER.

Alla kund inköpen via e-handelsplats ÄR BELAGDA MED kunden Onlineköp VILLKOR I FÖREKOMST VID tidpunkten för försäljningen vilka termer är tillgängliga via webbplatsen hos www.smartplay.com.

VII. BEGRÄNSNINGAR OM ANSVAR

I INGET OMSTÄNDIGHETER COMPANY ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA eller någon annan för indirekt, indirekt, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, TYPISKA SKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING förlorade affärer, UTEBLIVEN VINST, SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER annan ekonomisk förlust) FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDAR, WEBBPLATSEN ELLER ANVÄNDNING DÄRAV, e-handels SITE OCH ANVÄNDNING DÄRAV, de produkter, tjänster eller information tillgängliga på eller via hemsidan eller associerade e-handelsplats, NÅGON AVGÅNG ELLER ÅTGÄRD SOM TILLSATS AV DIG I RELIANCE DÄR ELLER ELLER EVENTUELLT HÄNDELSE, ÅTGÄRDER ELLER ANDRA ANVÄNDAR ELLER TREDJE PARTER ELLER ÖVRIGA UTSLÄPP UTOM VÅR SÄRSKILDA KONTROLL. BEGRÄNSNINGARNA AV ansvar i detta avsnitt skall tillämpas på UNDANTAG ENLIGT LAG OBEROENDE AV FORM AV ÅTGÄRD, SÅVÄL I KONTRAKT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR SKADESLÖSHET ELLER ANNAT, OCH ÄVEN OM OM ATT Sådana skador. Förekomsten av mer än ett klagomål eller passning kommer inte att utvidga denna begränsning. SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR OM ANSVAR är en viktig del av dessa allmänna användningsvillkor och ONLINE KÖPVILLKOR OCH VILLKOR, OCH GÄLLER OCH BINDAR ÄVEN OM EVENTUELLA ÅTGÄRDER SKALL UNDVIKAS FÖR ATT SÄRSKILDA DESS SÄRSKILDA SYFTE. Vissa stater tillåter inte undantag från vissa garantier eller typer av skador, och sålunda kan sådana undantag inte gälla dig.

VIII. DIVERSE

Gällande lag. Webbplatsen är värd och drivs i USA. Dessa allmänna användarvillkor och förhållandet mellan dig och oss som gäller din tillgång till och användning av webbplatsen, tillhörande e-handelswebbplats och köpvillkoren för online-inköp ska regleras av och tolkas för alla ändamål i enlighet med lagarna av staten New Jersey, USA, utan hänsyn till eventuella konflikter i lagar principer som skulle kräva tillämpning av lagar av en annan jurisdiktion.

Jurisdiktion och plats. Eventuell tvist, åtgärd eller förfarande som härrör från eller i samband med dessa Allmänna Användarvillkor, Köpvillkoren för Online, din tillgång till eller användning av webbplatsen eller tillhörande e-handelswebbplats, eller de produkter, tjänster eller information som görs tillgänglig till dig via webbplatsen, e-handelswebbplatsen och online-försäljningsportalen ska påbörjas i statsdomstolarna i St. Louis County, Missouri eller, om det finns rättvis exklusiv behörighet för ämnesområdet, den amerikanska tingsrätten för östra distriktet Missouri . Du godkänner härmed den exklusiva personliga jurisdiktion och platsen för sådana domstolar och avstår från invändningar mot dem, inklusive utan begränsning några invändningar som grundar sig på forum non conveniens; förutsatt att det ovanstående inte hindrar oss från att söka tillfällig eller permanent förbudsförbud eller annan rättvis avlastning mot dig eller tvinga dina ersättningsskyldigheter i någon behörig domstol.

Uppgifter. Du får inte tilldela dessa Allmänna Användarvillkor eller Köpvillkoren för Online eller tilldela eller delegera någon rätt eller skyldighet enligt dessa Allmänna Användarvillkor eller Köpvillkoren, helt eller delvis, utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Varje försök till uppdrag eller delegering ska vara ogiltigt från början och utan effekt. Vi kan tilldela dessa Allmänna Användarvillkor eller Köpvillkoren för Online eller någon rätt eller skyldighet enligt dessa Allmänna Användarvillkor och / eller Köpvillkoren för Online, med eller utan förvarning till dig. Med förbehåll för det ovanstående ska dessa Allmänna Användarvillkor och Köpvillkoren för Online vara bindande till och förfogande till gagn för dig och oss, och var och en av er och våra respektive arvingar, administratörer, efterträdare och tillåtna tilldelningar.

Tredje partens stödmottagare. Ingenting i dessa Allmänna Användarvillkor, uttryckligt eller underförstått, är avsett eller ska tolkas för att ge tredje part några rättigheter eller rättsmedel enligt eller på grund av dessa Allmänna Användarvillkor. Trots det ovanstående ska ansvarsbegränsningar och ansvarsbegränsningar enligt dessa Allmänna Användarvillkor sträcka sig till Bolaget, dess aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, medlemsförbund, efterträdare, uppdrag och leverantörer. Alla hänvisningar till Bolaget i samband därmed ska anses innefatta sådana personer och enheter som tredje partens förmånstagare berättigade att acceptera alla förmåner som uppkommit därmed.

Ändring; Undantag. Eventuella ändringar av dig eller upphävande av oss av dessa allmänna användarvillkor måste ske skriftligen och undertecknas av en vederbörligen bemyndigad företrädare för bolaget. Ingen bestämmelse ska upphävas av handlingar, underlåtenhet eller kunskap om en part. Eventuellt avstående vid ett tillfälle ska inte utgöra ett upphävande av någon annan eller senare skyldighet eller överträdelse.

Ogiltighet. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor är bestämd att vara ogiltig eller inte verkställbar enligt gällande lag, ska bestämmelsen ändras av en domstol med behörig behörighet för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt gällande lag eller avskiljas från Dessa allmänna användarvillkor om sådan ändring inte är möjlig, och de återstående bestämmelserna i dessa Allmänna Användarvillkor ska fortsätta i full kraft och effekt.

Konstruktion. Texterna i dessa allmänna användarvillkor är endast avsedda för referensändamål och får inte påverka betydelsen eller tolkningen av dessa allmänna användarvillkor. Uttrycket "inklusive" som det används häri betyder "inkluderande utan begränsning". Begreppen "härunder" "här", "" häri "och liknande variationer betyder dessa allmänna användarvillkor som helhet och inte någon speciell sektion.

Hela avtalet. Dessa allmänna användarvillkor, inklusive sekretesspolicyen, eventuella ytterligare villkor som häri hänvisas till och försäljningsvillkoren för köp och försäljning på nätet, anger hela parternas överenskommelse om ämnet och ersätter alla tidigare och samtidigt förhandlingar och avtal, skriftliga eller muntliga.

Om du har frågor om webbplatsen eller dessa allmänna användarvillkor eller har några andra frågor eller kommentarer angående köpvillkoren, kontakta oss via e-post på info@smartplay.com.