Smartplay International Inc.

Điều khoản sử dụng chung cho trang web

Cập nhật lần cuối: 30 tháng 2020 năm XNUMX

 1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với trang web công khai (“Website”) Smartplay International Inc. (sau đây gọi là“Công ty, ""We," hoặc là "Us”Và thuật ngữ liên quan“Của chúng ta”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng Chung này. Các Điều khoản Sử dụng Chung này đưa ra các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý và điều chỉnh Trang web cũng như bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng, nội dung, sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi Chúng tôi trên hoặc thông qua Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, thay mặt bạn và công ty của bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản Sử dụng Chung này.

Chính sách bảo mật; Điều khoản bổ sung.  Các Điều khoản sử dụng chung này bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi, nằm tại các khu vực nhất định của trang web và các sản phẩm có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi đăng trên trang web. của chúng tôi cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến có tại www.smartplay.com. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web được điều kiện là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Thay đổi các Điều khoản Sử dụng Chung này.  Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng Chung này theo thời gian. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Chúng tôi đăng trên Trang web hoặc cung cấp cho bạn theo cách khác. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web sau khi Chúng tôi đã sửa đổi Điều khoản Sử dụng Chung này sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản đã sửa đổi. Bạn vẫn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng Chung này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn được cập nhật khi có bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ với chúng tôi.  Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác liên quan đến Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@smartplay.com.

 1. SỬ DỤNG WEBSITE

Đủ điều kiện, đại diện.  Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn đã đọc và hiểu và đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng Chung này; (b) mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi cho chúng tôi là, và sẽ được bạn cập nhật để duy trì, trung thực, đầy đủ và chính xác; và (c) quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của khu vực pháp lý địa phương của bạn.

Trao đổi trực tuyến.  Khách hàng đang hoạt động của Công ty có thể được cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng nhất định của Trang web của chúng tôi để mua hàng trực tuyến (“Trang web thương mại điện tử”), Cho phép khách hàng của Chúng tôi mua sản phẩm của Chúng tôi trực tuyến hoặc các tính năng và chức năng khác. Mỗi tài khoản đăng nhập của khách hàng chỉ có thể được sử dụng bởi một nhân viên được ủy quyền do bạn chỉ định thông qua quản trị viên được ủy quyền của bạn và không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, thay đổi và duy trì quyền riêng tư của tên người dùng và mật khẩu của mình cũng như đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản hoặc quyền truy cập vào tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn, hoặc nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn yêu cầu thay đổi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn không thông báo cho Chúng tôi như vậy hoặc về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do hậu quả của việc đó hoặc bất kỳ việc sử dụng trái phép Trang web nào khác trong tài khoản của bạn. Tất cả các giao dịch mua sản phẩm trực tuyến của khách hàng của Chúng tôi bằng Trang Thương mại Điện tử, ngoài các quy định của Điều khoản Sử dụng Chung này, còn phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến có tại www.smartplay.com. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng Chung xung đột với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến sẽ được kiểm soát.

Các hoạt động được phép và bị cấm.  Bạn có thể sử dụng các khu vực công cộng của Trang web để tìm hiểu thêm về Công ty của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể không:

 • cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản của bất kỳ người nào khác hoặc trang của Khách hàng của Công ty trong Trang web Thương mại Điện tử hoặc bất kỳ khu vực riêng tư nào khác của Trang web;
 • sử dụng trang web để quảng cáo, quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, ngoại trừ trong các diễn đàn đó (nếu có), nơi các hoạt động đó được cho phép rõ ràng;
 • truyền “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp”, “thư rác” hoặc các thư hoặc thông tin liên lạc hàng loạt không được yêu cầu khác;
 • sử dụng các phương tiện tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, tập lệnh, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin hoặc công cụ khai thác dữ liệu, để đăng nội dung lên hoặc tải xuống nội dung từ Trang web;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn, làm giảm chất lượng, cản trở hoạt động hoặc làm suy yếu chức năng của Trang web;
 • mạo danh một đại diện của Công ty hoặc một người dùng Trang web khác;
 • "Theo dõi" hoặc quấy rối bất kỳ ai, hoặc liên hệ với bất kỳ người dùng nào không được yêu cầu liên hệ cụ thể;
 • tham gia hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào hoặc đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, khiêu dâm, quấy rối, nói xấu, lừa đảo, sai sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác, không an toàn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên trong dù sao;
 • thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc thù hận hoặc tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; hoặc là
 • Infringe, misappropriate, hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp pháp, ủy thác hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác .

Tranh chấp người dùng.  Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo bất kỳ hành vi lạm dụng Trang web hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng Chung này bởi những người dùng khác. Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những người dùng khác trên Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng sẽ không có nghĩa vụ giám sát các hoạt động và thông tin liên lạc trên Trang web và thực hiện hành động khi Chúng tôi cho là phù hợp, theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Chấm dứt.  Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web và Trang web Thương mại Điện tử có liên quan bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và / hoặc thực hiện hành động khác, có hoặc không thông báo trước cho bạn, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Chung này Sử dụng hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Trang web thương mại điện tử được liên kết theo cách không được sử dụng.

Bồi thường.  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty, cổ đông, giám đốc, nhân viên, nhân viên, đại lý, chi nhánh, người thừa kế, người chuyển nhượng và nhà cung cấp vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, hành động, thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, tiền phạt, tiền phạt , phán đoán, giải thưởng, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp pháp và chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc toàn bộ hoặc một phần do vi phạm các Điều khoản Sử dụng Chung, Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến Trang web và / hoặc Trang web thương mại điện tử được liên kết hoặc vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc của bạn về bất kỳ luật hiện hành hoặc quyền của người hoặc pháp nhân khác.

III. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến Internet hoặc các trang di động không do Chúng tôi sở hữu hoặc điều hành, bao gồm các trang giới thiệu các công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc tin tức có thể được quan tâm hoặc đến các trang mà Chúng tôi duy trì trên YouTube, Facebook, Twitter hoặc các trang web truyền thông xã hội khác . Việc bao gồm các liên kết này không nên được hiểu là bất kỳ hình thức liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt nào. Khi bạn truy cập Internet hoặc trang web di động của bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web Internet hoặc di động của bên thứ ba nào, hoặc đối với bất kỳ hành động nào do bạn hoặc những người khác thực hiện liên quan đến chúng.   

 1. QUYỀN SỞ HỮU

Công ty và các nhà cung cấp của Công ty bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ, tài liệu, thông tin và tổng hợp thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Trang web, cũng như bất kỳ và tất cả các lĩnh vực và tên miền phụ, thiết kế, bố cục, đồ họa, mã lập trình và “giao diện” của Trang web, bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và đối tượng buôn bán trang phục, tất cả thiện chí phát sinh từ đó, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền khác của bất kỳ bản chất nào trên khắp thế giới thể hiện ở đó. Bạn không được sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, bán hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web, hoặc đăng bất kỳ nội dung nào từ Trang web lên các nhóm tin, blog, danh sách gửi thư hoặc các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Đôi khi, bạn có thể cung cấp cho Chúng tôi các đề xuất, nhận xét, ý tưởng hoặc phản hồi khác cho Trang web hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được giới thiệu trên Trang web (“Phản hồi“). Bạn thừa nhận và đồng ý, thay mặt cho bạn và công ty của bạn, rằng bạn từ bỏ tất cả các quyền đối với Phản hồi đó và Công ty đó, những người kế nhiệm và chuyển nhượng sẽ được tự do sử dụng, tiết lộ và thương mại hóa và khai thác Phản hồi đó mà không có bất kỳ và tất cả các khiếu nại bằng hoặc nghĩa vụ tiền tệ đối với bạn hoặc quyền sở hữu, tính bảo mật hoặc các hạn chế khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích phát triển các cải tiến đối với Trang web, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

 1. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Công ty tôn trọng bản quyền của các bên thứ ba. Bạn không được sử dụng Trang web để đăng, sửa đổi, phân phối hoặc sao chép bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào mà không được phép hoặc để vi phạm bản quyền của bên thứ ba. Chính sách của Chúng tôi là chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm bản quyền của người khác khi nhận được thông báo thích hợp của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được đăng hoặc sử dụng trên Trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi (được định nghĩa bên dưới) thông báo bằng văn bản có chứa thông tin sau: (i) chữ ký thực hoặc điện tử của một người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bị cáo buộc vi phạm; (ii) xác định tác phẩm có bản quyền (hoặc trong trường hợp có nhiều tác phẩm, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó) bị cho là đã bị vi phạm; (iii) xác định tài liệu bị cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó; (iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (v) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (vi) một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền bị cáo buộc là vi phạm. Chúng tôi có thể liên hệ với “Đại lý bản quyền” để thông báo về các khiếu nại vi phạm bản quyền qua thư tại: info@smartplay.com.   

 1. KHUYẾN

TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ” VÀ TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT LÀ “RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN”. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT, HOẶC CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB VÀ CÁC TRANG WEB TUYÊN BỐ VÀ TUYÊN BỐ MIỄN PHÍ CÓ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC ĐÍCH HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC RẰNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC LIÊN KẾT CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, CẬP NHẬT, HOẶC KHÔNG BỊ VIRUSES, MÃ MALICIOUS, CÁC LỖI TIỂU BIỂU HOẶC THAY THẾ CỦA BÊN THỨ BA.

TẤT CẢ KHÁCH HÀNG MUA QUA MẶT HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI TRONG THỜI GIAN BÁN HÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TRUY CẬP QUA WEBSITE TẠI www.smartplay.com.

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÔNG TY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI BẤT KỲ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, BỔ SUNG, BỔ SUNG, HOẶC TƯƠNG TỰ (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN MẤT DOANH NGHIỆP, MẤT LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI HOẶC MẤT MẤT CỔNG KHÁC) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG NÀY, TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG NÀY, CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC LIÊN KẾT TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO DO BẠN THỰC HIỆN TRONG SỰ TIN CẬY, HOẶC BẤT KỲ SỰ KIỆN CHÍNH XÁC NÀO, HÀNH ĐỘNG CỦA LÝ DO HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA HOẶC THÀNH CÔNG KHÁC BÊN NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, KHOẢN (BAO GỒM SỰ ĐAU DẠNG), TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, KHẢ NĂNG HOẶC KHẢ NĂNG KHÁC VÀ NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. SỰ TỒN TẠI CỦA HƠN MỘT YÊU CẦU HOẶC PHÙ HỢP SẼ KHÔNG MỞ RỘNG GIỚI HẠN NÀY. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY LÀ MỘT PHẦN CẦN THIẾT CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG NÀY VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN VÀ SẼ CÓ GIÁ TRỊ VÀ RỦI RO NGAY LẬP TỨC NẾU CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO LÀ KHÔNG THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ. CERTAIN STATES KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO ĐẢM CHỨA HOẶC CÁC LOẠI THIỆT HẠI VÀ VÌ VẬY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

VIII. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật chi phối.  Trang web được lưu trữ và vận hành tại Hoa Kỳ. Các Điều khoản Sử dụng Chung này và mối quan hệ giữa bạn và Chúng tôi liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, Trang Thương mại Điện tử được liên kết và Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến sẽ được điều chỉnh và giải thích cho mọi mục đích theo quy định của pháp luật của Bang New Jersey, Hoa Kỳ, mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào về nguyên tắc luật yêu cầu áp dụng luật của một cơ quan tài phán khác.

Thẩm quyền và địa điểm.  Bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng Chung này, Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Trang Thương mại Điện tử được liên kết hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web, Trang web Thương mại Điện tử và Cổng Bán hàng Trực tuyến sẽ được bắt đầu tại các tòa án tiểu bang của Quận St. Louis, Missouri hoặc, nếu có quyền tài phán theo chủ đề thích hợp và độc quyền, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Missouri . Theo đây, bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân độc quyền và địa điểm của các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ phản đối nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phản đối nào dựa trên diễn đàn không triệu tập; tuy nhiên, miễn là những điều nêu trên sẽ không ngăn cản chúng tôi tìm kiếm tạm thời hoặc vĩnh viễn các lệnh cấm hoặc công bằng khác chống lại bạn hoặc cưỡng chế nghĩa vụ bồi thường của bạn trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Bài tập.  Bạn không được chỉ định các Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến hoặc chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi. Mọi nỗ lực chuyển nhượng hoặc ủy quyền sẽ vô hiệu ngay từ đầu và không có hiệu lực. Chúng tôi có thể chỉ định các Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản Sử dụng Chung này và / hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, có hoặc không có thông báo cho bạn. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản Sử dụng Chung này và Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến sẽ ràng buộc và có lợi cho bạn và Chúng tôi, cũng như từng người thừa kế, quản trị viên, người thừa kế và những người được phép chuyển nhượng của bạn và Chúng tôi.

Người thụ hưởng bên thứ ba. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng Chung này, rõ ràng hay ngụ ý, được dự định hoặc sẽ được hiểu là cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo hoặc theo lý do của Điều khoản Sử dụng Chung này. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn về trách nhiệm pháp lý theo Điều khoản Sử dụng Chung này sẽ áp dụng cho Công ty, các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, chi nhánh, người kế nhiệm, người chuyển nhượng và nhà cung cấp. Tất cả các tham chiếu đến Công ty liên quan đến đó sẽ được coi là bao gồm những cá nhân và tổ chức đó với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba có quyền chấp nhận tất cả các lợi ích do đó chi trả.

Sửa đổi; Miễn trừ.  Bất kỳ sửa đổi nào của bạn hoặc sự khước từ của Chúng tôi đối với các Điều khoản Sử dụng Chung này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của Công ty. Không có điều khoản nào được từ bỏ bởi bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc kiến ​​thức nào về một bên. Bất kỳ sự từ bỏ nào trong một trường hợp sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ hoặc vi phạm nào khác hoặc sau đó.

Rẽ.  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng Chung này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, điều khoản sẽ được sửa đổi bởi tòa án có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu của quy định đó đến mức tối đa có thể theo luật hiện hành. các Điều khoản Sử dụng Chung này nếu không thể sửa đổi, và các điều khoản còn lại của các Điều khoản Sử dụng chung này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Xây dựng.  Các chú thích trong Điều khoản Sử dụng Chung này chỉ dành cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của Điều khoản Sử dụng Chung này. Thuật ngữ "bao gồm" như được sử dụng ở đây có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn." Các thuật ngữ “dưới đây”, “ở đây”, “ở đây” và các biến thể tương tự có nghĩa là các Điều khoản Sử dụng Chung này nói chung chứ không phải bất kỳ phần cụ thể nào.

Toàn bộ Hiệp định.  Các Điều khoản Sử dụng Chung này, bao gồm Chính sách Bảo mật, mọi điều khoản bổ sung được tham chiếu tại đây và Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, quy định toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến vấn đề này và thay thế tất cả các cuộc đàm phán trước đó và đương thời và các thỏa thuận, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

 

Nếu bạn có thắc mắc về trang web hoặc các Điều khoản sử dụng chung này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác liên quan đến Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@smartplay.com.

 

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CỔNG XUẤT XỨ, XEM ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ CỦA YOUTUBE nhấp vào ĐÂY