Smartplay International Inc.

Điều khoản sử dụng chung cho trang web

Cập nhật lần cuối: 22 MAY 18

 1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với trang web công khai (“Website”) Smartplay International Inc. (sau đây gọi là“Công ty, ""We," hoặc là "Us”Và thuật ngữ liên quan“Của chúng ta”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng Chung này. Các Điều khoản Sử dụng chung này quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý và điều chỉnh Trang web cũng như mọi tính năng, chức năng, ứng dụng, nội dung, sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, thay mặt bạn và công ty của bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản Sử dụng Chung này.

Chính sách bảo mật; Điều khoản bổ sung. Các Điều khoản sử dụng chung này bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi, nằm tại các khu vực nhất định của trang web và các sản phẩm có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi đăng trên trang web. của chúng tôi cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến có tại www.smartplay.com. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web được điều chỉnh khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Thay đổi các Điều khoản Sử dụng Chung này. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng Chung này theo thời gian. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng bởi chúng tôi trên trang web hoặc được cung cấp cho bạn. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web sau khi Chúng tôi đã sửa đổi các Điều khoản Sử dụng Chung này sẽ biểu thị việc bạn chấp nhận các điều khoản được sửa đổi. Bạn vẫn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng Chung này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn được cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác liên quan đến Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@smartplay.com.

 1. SỬ DỤNG WEBSITE

Đủ điều kiện, đại diện. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn đã đọc và hiểu và đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng Chung này; (b) mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi cho chúng tôi là, và sẽ được bạn cập nhật để duy trì, trung thực, đầy đủ và chính xác; và (c) quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của khu vực pháp lý địa phương của bạn.

Trao đổi trực tuyến. Khách hàng đang hoạt động của Công ty có thể được cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng nhất định của Trang web của chúng tôi để mua hàng trực tuyến (“Trang web thương mại điện tử”), Cho phép Khách hàng của chúng tôi mua sản phẩm của chúng tôi trực tuyến hoặc các tính năng và chức năng khác. Mỗi tài khoản đăng nhập của khách hàng chỉ có thể được sử dụng bởi một nhân viên được ủy quyền được chỉ định bởi bạn thông qua người quản trị được ủy quyền của bạn và có thể không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chọn, thay đổi và duy trì quyền riêng tư của tên người dùng và mật khẩu của mình và cho tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn yêu cầu thay đổi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào của bạn để thông báo cho chúng tôi hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của trang web trong tài khoản của bạn. Tất cả các giao dịch mua sản phẩm trực tuyến của Khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web thương mại điện tử, ngoài các điều khoản của Điều khoản sử dụng chung này đều phải tuân thủ Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến tại www.smartplay.com. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng Chung xung đột với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến sẽ được kiểm soát.

Các hoạt động được phép và bị cấm. Bạn có thể sử dụng các khu vực công cộng của Trang web để tìm hiểu thêm về Công ty của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể không:

 • cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản của bất kỳ người nào khác hoặc trang của Khách hàng của Công ty trong Trang web Thương mại Điện tử hoặc bất kỳ khu vực riêng tư nào khác của Trang web;
 • sử dụng trang web để quảng cáo, quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, ngoại trừ trong các diễn đàn đó (nếu có), nơi các hoạt động đó được cho phép rõ ràng;
 • truyền "thư rác", "các chữ cái chuỗi", "các sơ đồ kim tự tháp", "spam" hoặc các thư hoặc thông báo hàng loạt không được yêu cầu khác;
 • sử dụng các phương tiện tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, tập lệnh, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, trình thu thập thông tin hoặc công cụ khai thác dữ liệu, để đăng nội dung lên hoặc tải xuống nội dung từ Trang web;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn, làm giảm chất lượng, cản trở hoạt động hoặc làm suy yếu chức năng của Trang web;
 • mạo danh một đại diện của Công ty hoặc một người dùng Trang web khác;
 • "Theo dõi" hoặc quấy rối bất kỳ ai, hoặc liên hệ với bất kỳ người dùng nào không được yêu cầu liên hệ cụ thể;
 • tham gia hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào hoặc đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào, bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, khiêu dâm, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, sai lệch, gây hiểu lầm, không chính xác, không an toàn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên dù sao;
 • thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc thù hận hoặc tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; hoặc là
 • Infringe, misappropriate, hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp pháp, ủy thác hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác .

Tranh chấp người dùng. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo bất kỳ sự lạm dụng nào của Trang web hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng Chung này của những người dùng khác. Mặc dù đã nói ở trên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tương tác của mình với những người dùng khác trên Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng sẽ không có nghĩa vụ, giám sát các hoạt động và thông tin liên lạc trên Trang web và thực hiện hành động mà Chúng tôi cho là phù hợp, theo quyết định của chúng tôi.

Chấm dứt. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web và Trang web Thương mại Điện tử có liên quan bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và / hoặc thực hiện hành động khác, có hoặc không thông báo trước cho bạn, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Chung này Sử dụng hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Trang web thương mại điện tử được liên kết theo cách không được sử dụng.

Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Công ty, cổ đông, giám đốc, nhân viên, nhân viên, đại lý, chi nhánh, người thừa kế, người chuyển nhượng và nhà cung cấp vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, hành động, thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, tiền phạt, tiền phạt , phán đoán, giải thưởng, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp pháp và chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc toàn bộ hoặc một phần do vi phạm các Điều khoản Sử dụng Chung, Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến Trang web và / hoặc Trang web thương mại điện tử được liên kết hoặc vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc của bạn về bất kỳ luật hiện hành hoặc quyền của người hoặc pháp nhân khác.

III. LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG CÔNG TY THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến Internet hoặc các trang web di động không thuộc sở hữu hoặc điều hành của chúng tôi, bao gồm các trang web có các công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc tin tức có thể quan tâm hoặc đến các trang mà chúng tôi duy trì trên YouTube, Facebook, Twitter hoặc các trang web truyền thông xã hội khác . Việc bao gồm các liên kết này không nên được hiểu là bất kỳ loại liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt nào. Khi bạn truy cập vào trang web Internet hoặc di động của bên thứ ba, bạn có thể tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc trang web di động nào của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ hành động nào của bạn hoặc người khác thực hiện.

 1. QUYỀN SỞ HỮU

Công ty và các nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả quyền, quyền sở hữu và trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, dịch vụ, tài liệu, thông tin và các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua trang web, cũng như bất kỳ và tất cả các tên miền và các tên miền phụ, thiết kế, bố cục, đồ họa, mã lập trình và “giao diện” của trang web, bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và trang phục thương mại, mọi thiện chí phát sinh từ đó, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bản chất nào trên thế giới thể hiện trong đó. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, bán hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Website hoặc đăng bất kỳ nội dung nào từ Trang web đến các nhóm tin, blog, danh sách gửi thư hoặc các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các đề xuất, ý kiến, ý kiến ​​hoặc phản hồi khác cho Trang web hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên Trang web (“Phản hồi“). Bạn thừa nhận và đồng ý, thay mặt cho bản thân và công ty của bạn, rằng bạn từ bỏ tất cả các quyền trong Thông tin phản hồi đó và Công ty, người thừa kế và người được giao sẽ được tự do sử dụng, tiết lộ và thương mại hóa và khai thác Phản hồi đó miễn phí bằng hoặc nghĩa vụ tiền tệ đối với bạn hoặc độc quyền, bảo mật hoặc các hạn chế khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích phát triển các cải tiến đối với Trang web, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

 1. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Công ty tôn trọng bản quyền của bên thứ ba. Bạn không được sử dụng Trang web để đăng, sửa đổi, phân phối hoặc sao chép bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào mà không được phép hoặc vi phạm bản quyền của bên thứ ba. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản của người dùng liên tục vi phạm bản quyền của người khác khi nhận được thông báo thích hợp của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý pháp lý của họ. Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được đăng hoặc sử dụng trên trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi Thông báo bằng văn bản có chứa thông tin sau: (i) chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền bị cáo buộc vi phạm; (ii) xác định tác phẩm có bản quyền (hoặc trong trường hợp nhiều tác phẩm, một danh sách đại diện của tác phẩm đó) được cho là đã bị vi phạm; (iii) xác định tài liệu được cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó; (iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (v) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (vi) tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền bị cho là vi phạm. "Đại diện bản quyền" của chúng tôi để thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền có thể được gửi qua thư tại: info@smartplay.com.

 1. KHUYẾN

TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ S AVN CÓ”, VÀ TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI LIÊN KẾT LÀ “RỦI RO RIÊNG TƯ CỦA BẠN” CÔNG TY KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CỦA BẤT CỨ KIND, EXPRESS HOẶC IMPLIED, VỀ TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI, HOẶC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN HOÀN TOÀN TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI LIÊN KẾT BẤT K WAR BẤT K WAR BẢO ĐẢM BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT CỤ THỂ MỤC ĐÍCH, TITLE, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN VÀ TRANG WEB THƯƠNG MẠI HỢP TÁC S UN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC L ERI MIỄN PHÍ HOẶC CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN CÓ MẶT TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB VÀ THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI S W ĐƯỢC SỰ THẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH, LÊN NGÀY, HOẶC MIỄN PHÍ TỪ VIRUSES, MÃ SỐ MẠNH, LOẠI HÌNH ẢNH HOẶC THAY ĐỔI CỦA CÁC BÊN THỨ BA.

TẤT CẢ KHÁCH HÀNG MUA QUA MẶT HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI TRONG THỜI GIAN BÁN HÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TRUY CẬP QUA WEBSITE TẠI www.smartplay.com.

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CÔNG TY HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC NGƯỜI NÀO KHÁC CHO BẤT CỨ TỔN, HẬU QUẢ,, NGẪU NHIÊN,, CỨ TỔN HẠI, HOẶC ĐỂ LÀM GƯƠNG ĐẶC BIỆT KHÔNG TRỰC TIẾP CÙNG THỂ LOẠI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN LOST KINH DOANH, LỢI NHUẬN LOST, THIỆT HẠI HOẶC MẤT DỮ LIỆU HAY KHÁC MẤT TIỀN) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG SỬ DỤNG, CÁC TRANG WEB HAY SỬ DỤNG, CÁC THƯƠNG MẠI đIỆN tỬ SITE HAY SỬ DỤNG, CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN SẴN HOẶC QUA WEBSITE HOẶC LIÊN QUAN THƯƠNG MẠI đIỆN tỬ SITE, về quyết định hoặc hành động mà bạn dựa vào đó, HOẶC BẤT CỨ kiện bất khả kháng, HÀNH VI THIẾU SÓT HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA, HOẶC XẢY RA KHÁC ngoài tầm kiểm soát HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP TRONG PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, BẤT KỂ CỦA MẪU HÀNH ĐỘNG, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, BỒI THƯỜNG HOẶC MẶT KHÁC, VÀ NGAY CẢ KHI KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA ĐÓN ĐÓ. Sự tồn tại của nhiều hơn một mối quan hệ hoặc phù hợp sẽ không mở rộng giới hạn này. NHỮNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM LÀ MỘT PHẦN QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN MUA ONLINE VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ SẼ KHÔNG HỢP LỆ VÀ RÀNG BUỘC NGAY CẢ KHI MỌI GIẢI PHÁP được coi là FAIL ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA CHÚNG. CERTAIN STATES KHÔNG CHO PHÉP TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM BẢO HIỂM HOẶC CÁC LOẠI THIỆT HẠI, VÀ KHUYẾN CÁO KHUYẾN CÁO CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

VIII. MISCELLANEOUS

Luật chi phối. Trang web được lưu trữ và hoạt động tại Hoa Kỳ. Các điều khoản sử dụng chung và mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web, Trang web thương mại điện tử liên kết và Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến sẽ được điều chỉnh và diễn giải cho mọi mục đích theo quy định của pháp luật của Bang New Jersey, Hoa Kỳ, không tính đến bất kỳ xung đột nào về các nguyên tắc pháp luật yêu cầu áp dụng luật của một khu vực pháp lý khác.

Thẩm quyền và địa điểm. Bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc thủ tục nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Điều khoản sử dụng chung, Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến, quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Trang web thương mại điện tử được liên kết hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin của bạn cho bạn thông qua trang web, Trang web thương mại điện tử và Cổng bán hàng trực tuyến sẽ được bắt đầu tại các tòa án tiểu bang của Quận St. Louis, Missouri hoặc, nếu có thẩm quyền đối tượng thích hợp và độc quyền, Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Missouri . Bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân độc quyền và địa điểm của các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ phản đối nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phản đối nào dựa trên diễn đàn không triệu tập; tuy nhiên, miễn là những điều nêu trên sẽ không ngăn cản chúng tôi tìm kiếm tạm thời hoặc vĩnh viễn các lệnh cấm hoặc công bằng khác chống lại bạn hoặc cưỡng chế nghĩa vụ bồi thường của bạn trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Bài tập. Bạn không được chỉ định các Điều khoản sử dụng chung hoặc Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến hoặc giao hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản sử dụng chung hoặc Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến, toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ nhiệm vụ hoặc đoàn đại biểu nào được cố gắng sẽ không có hiệu lực kể từ khi bắt đầu và không có hiệu lực. Chúng tôi có thể chỉ định các Điều khoản Sử dụng Chung này hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản Sử dụng Chung và / hoặc Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, có hoặc không có thông báo cho bạn. Theo các điều khoản nói trên, Điều khoản sử dụng chung và Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho bạn và chúng tôi, và từng người thừa kế, quản trị viên, người thừa kế và người được ủy quyền tương ứng.

Người thụ hưởng bên thứ ba. Không có nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng chung, rõ ràng hoặc ngụ ý, được dự định hoặc được hiểu là cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo hoặc theo các Điều khoản sử dụng chung này. Mặc dù đã nói ở trên, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm theo các Điều khoản sử dụng chung này sẽ được mở rộng cho Công ty, cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, chi nhánh, người thừa kế và nhà cung cấp. Tất cả các tài liệu tham khảo cho Công ty liên quan đến điều kiện này sẽ được coi là bao gồm những người và pháp nhân đó như người thụ hưởng bên thứ ba được quyền chấp nhận tất cả các quyền lợi được chi trả.

Sửa đổi; Miễn trừ. Bất kỳ sự sửa đổi nào của bạn hoặc sự từ bỏ của Chúng tôi về các Điều khoản Sử dụng Chung này phải bằng văn bản và được ký bởi một đại diện được ủy quyền hợp pháp của Công ty. Không có điều khoản nào được miễn trừ bởi bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc kiến ​​thức của một bên. Bất kỳ sự từ bỏ nào trong một dịp sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ hoặc vi phạm nào khác hoặc sau đó.

Rẽ. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng Chung này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, điều khoản sẽ được sửa đổi bởi tòa án có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu của quy định đó đến mức tối đa có thể theo luật hiện hành. các Điều khoản Sử dụng Chung này nếu không thể sửa đổi, và các điều khoản còn lại của các Điều khoản Sử dụng chung này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Xây dựng. Phụ đề trong các Điều khoản Sử dụng Chung này chỉ nhằm mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách giải thích của các Điều khoản Sử dụng Chung này. "Các thuật ngữ" dưới đây "," ở đây "," đây "và các biến thể tương tự có nghĩa là các Điều khoản Sử dụng Chung nói chung và không phải bất kỳ phần cụ thể nào.

Toàn bộ Hiệp định. Các Điều khoản Sử dụng Chung này, bao gồm Chính sách Bảo mật, mọi điều khoản bổ sung được tham chiếu tại đây và Điều khoản và Điều kiện Mua hàng Trực tuyến, quy định toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến vấn đề này và thay thế tất cả các cuộc đàm phán trước đó và đương thời và các thỏa thuận, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Nếu bạn có thắc mắc về trang web hoặc các Điều khoản sử dụng chung này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào khác liên quan đến Điều khoản và điều kiện mua hàng trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@smartplay.com.